01 خرداد 1403

امین محمودی (مستعفی)

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Amin Mahmoudi (Resigned) (2020) A Temporal User Attribute-Based Algorithm to Detect Communities in Online Social Networks IEEE Access: 8; 154363 - 154381
2
Amin Mahmoudi (Resigned) (2019) The relationship between online social network ties and user attributes ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data: 13(3); 1-15
3
Amin Mahmoudi (Resigned) (2018) A new real-time link prediction method based on user community changes in online social networks COMPUTER JOURNAL: 63(3); 448–459
4
Amin Mahmoudi (Resigned) (2018) New time-based model to identify the influential users in online social networks Data Technologies and Applications: 52(2); 278-290

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه علوم کامپیوتر (1400 - 1401)
بیشتر