03 تیر 1403
بهنوش فرخزاده

بهنوش فرخزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مرتع و آبخیزداری
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آبخیزداری (1386 - 1390)
  • فوق لیسانس آبخیزداری (1382 - 1384)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
بهنوش فرخزاده (1402) مدل سازي روند تغييرات كاربري اراضي منطقه گهواره، استان كرمانشاه سامانه های سطوح آبگیر باران: دوره 11 جلد 2; 48-62
2
بهنوش فرخزاده، بهناز عطائیان، داود اخضری (1401) اثير عوامل فيزيوگرافيك و برخي خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك بر ذخيره كربن آلي خاك در مراتع حوضه زوجي گنبد همدان مرتع: دوره 16، شماره 4; 846-859
3
Behnoosh Farokhzadeh (2022) Future Rainfall Erosivity over Iran Based on CMIP5 Climate Models Water: 14(23), 3861; 2-18
4
بهنوش فرخزاده (1400) مقايسه كارايي مدل هاي تابع شواهد قطعي و وزن واقعه در پتانسيل يابي منابع آب ترویج و توسعه آبخیزداری: جلد 9 شماره 33; 22-30
5
بهنوش فرخزاده (1400) ارزيابي روشهاي زمين آمار در پهنه بندي شدت خشكسالي هيدرولوژيكي دشت ملاير سامانه های سطوح آبگیر باران: دوره 8 جلد 4; صفحات 25-36
6
7
8
بهناز عطائیان، ثمر مرتضوی، بهنوش فرخزاده (1398) ارزيابي و بررسي توزيع فضايي ميزان آلودگي مس در خاك و منابع آب تاكستان هاي انگور مهندسی بهداشت محیط: 6(3); 293-310
9
بهنوش فرخزاده، مهیار یوسفی (1398) توسعه روش فازي بهبوديافته در پتانسيل يابي مكانهاي مناسب تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني علوم و مهندسی آبخیزداری ایران: سال 13-شماره 44; 27-17
10
بهنوش فرخزاده، حمید نوری (1397) بررسي اثر تغيير اقليم و كاربري اراضي بر رواناب سطحي حوزه آبخيز باليقلو چاي اردبيل مهندسی و مدیریت آبخیز: دوره 10، شماره 3، پاییز 1397; 318-331
11
بهنوش فرخزاده (1396) تعيين ميزان همبستگي بين شاخص هاي پوشش گياهي NDVI و EVI با شاخص خشكسالي هواشناسي SPI (مطالعه ي موردي: مراتع دشتي استان گلستان) هواشناسی کشاورزی: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10; ، پاییز و زمستان 139
12
Behnoosh Farokhzadeh, Hamid Nouri (2018) Impacts of Climate and Land-Use Change on Runoff (Case Study: Balighloo Chai Basin, Iran) International Journal of Environmental Science and Development: Vol. 9, No. 3; 86-89
13
بهنوش فرخزاده، فرهاد قاسمی آقباش (1396) برآورد فرسايش و رسوب از جاده ي جنگلي (منطقه مورد مطالعه حوضه شبانكاره كرمانشاه) پژوهش های فرسایش محیطی: جلد 7 شماره 3; 70-85
14
15
16
بهنوش فرخزاده (1396) مديريت و برنامه ريزي منابع آب با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي پژوهش آب ایران: دوره 11 شماره 2(25); 1-13
17
Behnoosh Farokhzadeh (2017) Evaluation of Interpolation Techniques for the Salinity of Groundwater in Wet and Dry Seasons (Case Study: Minab Plain, South Coast of Iran) Journal of Hydrosciences and Environment: volume 1. issue 2; 62-69
18
19
20
21
22
Alireza ildoromi, Behnoosh Farokhzadeh, Hamid Nouri (2015) Impact of Rainwater Harvesting on Flood Risk Zoning In Urban Areas International Journal Of Basic Sciences And Applied Research: 2015 December; 11(23); 280-289
23
Davoud Akhzari, Behnoosh Farokhzadeh, Iman Saeedi, Mohsen Goodarzi (2015) Effects of Wind Erosion and Soil Salinization on Dust Storm Emission in Western Iran journal of rangeland science: 5; 37-48
24
بهنوش فرخزاده، علیرضا ایلدرمی، بهناز عطائیان (1394) ارزيابي تأثير تغيير كاربري اراضي بر ميزان بار معلق با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي: حوزه آبخيز يلفان – استان همدان) پژوهش های فرسایش محیطی: 5; 28-46
25
26
Behnoosh Farokhzadeh, Behnaz Ataeian, Davoud Akhzari (2015) Combination of Boolean Logic and Analytical Hierarchy Process Methods for Locating Underground Dam Construction ecopersia: 3 (3); 1065-1075
27
Davoud Akhzari, Behnoosh Farokhzadeh (2015) Effects of Grazing and Fire on Soil and Vegetation Properties in a Semi-Arid Rangeland ecopersia: 3; 901-916
28
29
مقاله ارائه‌شده
1
بهنوش فرخزاده (1402) بررسي آب مجازي در بخش كشاورزي با تاكيد بر چهارچوب ردپاي آب در استان كرمانشاه دوازدهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر ایران، ایران، بندرعباس
2
بهنوش فرخزاده، مهیار یوسفی (1401) كاربرد روش شاخص همپوشاني داده محور در پتانسيليابي خطر زمين لغزش سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
3
بهنوش فرخزاده، مهیار یوسفی (1401) مقايسه عملگرهاي فازي و ميانگين هندسي در مكانيابي سد زيرزميني مطالعه موردي حوزه آبخيز همدان بهار سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
4
بهنوش فرخزاده (1397) بررسي تغييرات عامل فرسايندگي باران تحت تاثير تغيير اقليم سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
5
بهنوش فرخزاده (1397) تعيين بهترين روش زمين آمار در پهنه بندي خشك سالي هيدرولوژيكي استان لرستان سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
6
بهنوش فرخزاده، محمد بشیرگنبد (1397) بررسي سهم اثر زيرحوضه ها در توليد سيل با استفاده از مدل (HEC-HMS)در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران، اردبیل
7
بهنوش فرخزاده (1396) تحليل روند تغييرات بيشينه و كمينه دماي فصلي و سالانه ايران با استفاده از روش هاي ناپارامتري دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، ایران، ملایر
8
بهنوش فرخزاده (1396) شبيه سازي متغيرهاي اقليمي بندرلنگه با سناريوهاي گردش عمومي جو (HadCM3) دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، ایران، ملایر
9
بهنوش فرخزاده (1396) بررسي دقت مدل HEC-HMS در برآورد دبي سيلابي حوزه ي آبخيز كارون شمالي دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
10
بهنوش فرخزاده (1396) ارزيابي چند شاخص خشكسالي اقليمي و تعيين مناسبترين شاخص (مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيك اردبيل) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، ایران، شهرکرد
11
بهنوش فرخزاده (1395) ارائه شبكه استنتاج الگوهاي پتانسيليابي مكاني تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني با استفاده از روش فازي داده محور پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
12
بهنوش فرخزاده، مهیار یوسفی (1395) طراحي شبكه استنتاج الگوهاي شاهد مكان يابي احداث سد زيرزميني به روش ميانگين هندسي در محيط GIS پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، ایران، تهران
13
بهنوش فرخزاده، علیرضا ایلدرمی (1394) بررسي تاثيرتغيير كاربري اراضي بر روي رواناب با استفاده از مدل SWAT؛ مطالعه موردي حوضه آبخيز يلفان هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
14
بهنوش فرخزاده، بهناز عطائیان، داود اخضری (1394) ارزيابي روشهاي درونيابي ذرات شن، سيلت و رس با استفاده از زمين آمار؛ مطالعه موردي: حوزه آبخيز گنبد هفتمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک، ایران، کرمان
15
محبوبه ضرابی، بهنوش فرخزاده (1394) مطالعه سينتيك رهاسازي فسفر برخي از خاك باغات انگور شهرستان ملاير چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، ایران، رفسنجان
16
بهنوش فرخزاده (1394) استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS براي مطالعه پوشش گياهي(مقايسه دو شاخص NDVI وEVI، مطالعه موردي: استان گلستان) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
17
بهنوش فرخزاده، داود اخضری (1394) مدلسازي سناريوهاي مديريت منابع آب در بخش كشاورزي با استفاده از مدل WEAP همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
18
بهنوش فرخزاده، علیرضا ایلدرمی (1394) بررسي عدم قطعيت مدل SWAT در شبيه سازي رواناب و بار معلق (مطالعه موردي حوضه آبخيز يلفان) همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
19
بهنوش فرخزاده (1394) پهنه بندي شاخص خشكسالي آب زيرزميني دشت بم همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
20
بهناز عطائیان، بهنوش فرخزاده (1394) مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه ترسيب كربن در ايران همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
21
بهناز عطائیان، بهنوش فرخزاده (1394) مطالعه روند خشكسالي در شهرهاي كرمانشها و شهركرد با استفاغده از شاخص SPI همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
22
معصومه قنبری، بهنوش فرخزاده (1394) جزبندي شيميايي (فركشن بندي) فسفر در خاك هاي تعدادي از گلخانه هاي استان همدان همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی، ایران، ملایر
23
بهناز عطائیان، داود اخضری، بهنوش فرخزاده (1392) مقايسه انتشار گازهاي گلخانه اي از مزارع صنوبر سه ساله و كانولا در كشور كانادا همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ایران، ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
بهناز عطائیان، ثمر مرتضوی، بهنوش فرخزاده (1400) بررسي ميزان آلودگي مس در خاك و منابع آب تاكستانهاي شهرستان ملاير دانشگاه ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
علیرضا ایلدرمی، حمید نوری، بهنوش فرخزاده (1395) تحليل كيفيت آب حوزه آبخيز گنبد چاي همدان
8
9
10
11
12
13
14
کتاب