05 خرداد 1403
داريوش مهرپرور

داریوش مهرپرور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوذرات ZnO با عناصر ناخالصی Li و Pb : خصوصیات ساختاری و مورفولوژیکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اکسیدروی، ناخالصی، سرب، لیتیم، خواص ساختاری، مورفولوژی
سال 1400
پژوهشگران داریوش مهرپرور

چکیده

در این مطالعه ، نانوذرات ZnO با عناصر ناخالصی Li و Pb به روش سل ژل تهیه شد - . نمونه های تهیه شده توسط پراش اشعه (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) و طیف مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) مشخص شدند . نتایج XRD نشان داد که نانوذرات ZnO ساختار کریستالی ورتزیت شش ضلعی دارند. . قله های ناخالصی ثانویه ای برای عنصر سرب وجود دارد . برای مواد سرب ، کریستالهای ZnO و 2 )3Pb (NO جداگانه در نمونه مشاهده شد . گروه عاملی در سطح نمونه های ZnO نیز با استفاده از داده های FTIR در قله های مختلف تعیین شد و مشاهده شد که گروه های عملکردی مربوط به باندهای Zn-O در نمونه ها هستند . تجزیه و تحلیل FESEM نشان داده است که نمونه ها مورفولوژی مختلفی دارند . می توان نتیجه گرفت که نوع ناخالصی ها ساختار و مورفولوژی را تغییر می دهد