12 مهر 1401
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییرات هورمون تیروکسین، تری آیدوترونین و کورتیزول و یون های سدیم، کلر و پتاسیم طی مرحله اسمولت بچه آزاد ماهی دریای خزر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آزاد ماهیان، فیزیولوژی ماهی، الکترولیتهای خون
سال 1391
مجله مجله علمی شیلات ایران
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

آزاد ماهی دریای خزر (Salmo trutta caspius) یکی از ماهیانی است که تغییرات فیزیولوژیک و شکلی متعددی طی مرحله اسمولت خود دارد. بدین منظور تغییرات هورمونی (T3، T4 و کورتیزول) و یونی (Na+، Cl و K+)T4 طی اسمولت شدن در فصول و وزنهای مختلف دچار تغییرات معنی دار می گردد. هورمونهای T3 و T4 در بهار بویژه در وزن 20 گرم افزایش یافتند. هورمون کورتیزول نیز با فصل و وزن تغییرات نشان داد و میزان آن در بهار و تابستان پایین بود. یونها نیز در فصول مختلف تغییرات مشخصی را نشان دادند، ولی در وزن های مختلف این تغییرات نامحسوس بود. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که در بچه آزاد ماهی دریای خزر 20 گرمی در فصل بهار فرآیند اسمولت شدن بارزتر بوده و این بچه ماهیان از لحاظ فیزیولوژیک آمادگی مهاجرت به سمت پایین دست رودخانه و دریا را دارا می باشند. در بچه ماهیان ساکن آب شیرین برای بررسی فرآیند اسمولت شدن مورد مطالعه قرار گرفت. از بچه ماهیان در گروههای وزنی 5، 10، 15 و 20 گرمی و در فصل های تابستان، پاییز، زمستان و بهار خونگیری گردید.