12 مهر 1401
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر تعداد دفعات غذا دهی بر عملکرد رشد بچه ماهی کپور معمولی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ماهی کپور ، دفعات غذادهی،ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و میزان افزایش وزن
سال 1390
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

دفعات غذا دهی از فاکتورهای مهم در پرورش ماهی کپور بوده که به اشتهای ماهی و رژیم غذایی آنها بستگی دارد. ماهی کپور در استخر دائما درحال تغذیه بوده، لذا فاصله زمانی بین دفعات غذادهی به تولیدات طبیعی استخر نیز بستگی دارد. تعیین دفعات غذا دهی در حد استاندارد و مطلوب برای دست یابی به حداکثر رشد و تولید ماهیان ضروری است. در این تحقیق تاثیر افزایش دفعات غذادهی از یک بار در روز تا سه وعده در روز بر عملکرد رشد ماهیان مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، ماهیانی که 3 بار در روز تغذیه می شدند رشد ویژه بهتری نسبت به ماهیانی که یک بار در ماهیانی که FCR در روز تغذیه می شدند، دارند. همچنین ضریب تبدیل غذایی در FCR 3 بار در روز تغذیه می شدند به نسبت کمتر از ضریب تبدیل غذایی ماهیانی که 1 بار در روز تغذیه می شدند. بطور کلی می توان بر اساس نتایج چنین بیان کرد که افزایش تعداد دفعات غذا دهی از یک به سه بار در روز منجر به افزایش وزن نهایی ماهیان و رشد ویژه ماهیان خواهد شد. این مطالعه نشان داد دفعات غذادهی بر روی فاکتورهایی همچون ضریب رشد ویژه تاثیر بسزایی دارد بطوریکه با افزایش دفعات WGR و درصد افزایش وزن SGR غذادهی میزان رشد ماهیان بهبود می یابد. تغذیه به دفعات کم منجر به افزایش پرت غذایی، کاهش کارایی ضریب تبدیل غذایی و برهم خوردن کیفیت آب می گردد. اما با افزایش تعداد دفعات غذادهی ماهیان از رشد بهتر و یکنواخت تری برخوردار خواهند بود.