12 مهر 1401
داود محمد رضائي

داود محمد رضائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی-شیلات
تلفن: 081-33339840 (447)
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر بتاسیتوسترول بر شاخصهای هورمونی موثر در تولیدمثل ماهی سفید دریای خزر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بتاسیتوسترول، ماهی سفید، هورمون های استروئیدی، کلسیم
سال 1396
پژوهشگران داود محمد رضائی

چکیده

بتاسیتوسترول جزء استرولهای گیاهی با ترکیباتی طبیعی با ظرفیت تغییر عملکرد یا ساختار سیستم غدد درون ریز و تولیدمثل در آبزیان است که در بیشتر محیطهای آبی دریافت کننده پساب کارخانههای چوب و کاغذسازی یافت میگردد. در این تحقیق، اثر غلظتهای مختلف بتاسیتوسترول بر برخی شاخصهای هورمونی: تستوسترون و 17 بتا-استرادیول و یون کلسیم ماهی سفید دریای خزر مورد 50 و 10 نانوگرم ، مطالعه قرار گرفت. 49 عدد مولد ماده ماهی سفید به مدت 21 روز در معرض 3 سطح بتاسیتوسترول با غلظتهای 500 بر لیتر قرار گرفتند. در پایان از خون و بافت ماهیان در پایان آزمایش نمونه بردای انجام و سنجش فاکتورهای بیان شده بر حسب پروتکلهای موجود اندازهگیری گردید. نتایج نشان داد که بتاسیتوسترول در مقایسه با نمونه شاهد منجر به کاهش سطح هورمون استروژنی 17 بتا-استرادیول گردید. در صورتیکه میزان تستوسترون و کلسیم سرم خون تفاوت معنی داری در بین تیمارهای آزمایشی نشان نداد. طبق یافتههای این تحقیق، بتاسیتوسترول در غلظتهای آزمایش شده میتواند به عنوان محرک سیستم غدد درون ریز عمل نموده و سبب تغییر در سطح هورمونهای استرویئدی بویژه 17 بتا-استرادیول گردد.