07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک حالت جامد ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، ایران (1390 - 1393)
 • فوق لیسانس فیزیک حالت جامد ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1387 - 1389)
 • لیسانس فیزیک کاربردی ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: ندارد
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ebrahim Mohammadi-Manesh, Saeedeh Ghiasvand, Nader Ahmadvand (2023) Curcumin‑Loaded by Fe3O4/GO and Fe3O4/ZnO/GO Nanocomposites for Drug Delivery Applications: Synthesis, Characterization and Anticancer Assessment Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials: 2023; 16
2
Ebrahim Mohammadi-Manesh, Nader Ahmadvand (2023) Ag-doped Monolayer and Bilayer Graphene for the Gas Sensor and Purifier of Industrial Oils Computational and Theoretical Chemistry: 1228; 114274-6
3
Ebrahim Mohammadi-Manesh, Mohammadreza Mohebifar (2023) Investigation of the effect of temperature on opto‑thermal parameters of glycerol and ethylene glycol using laser thermal lens spectroscopy OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 55; 833-842
4
ابراهیم محمدی منش (1402) سنتز و مشخصهيابي نانوحامل GO2/SiO4/O3Fe در دارورساني كوركومين علم و مهندسی سرامیک: 12; 92-102
5
علیرضا ایلدرمی، ثمر مرتضوی، ابراهیم محمدی منش (1402) ارزيابي آلودگي فلزات سنگين در رسوبات رودخانه گاماسياب با استفاده از روش درون يابي در GIS جغرافیا و برنامه ریزی: دوره 27، شماره 83; 1-11
6
Nader Ahmadvand, Ebrahim Mohammadi-Manesh (2022) Investigation of graphene/perovskite nanowire for solar cell applications European Physical Journal Plus: 137; 776
7
Ebrahim Mohammadi-Manesh (2022) Investigation of structural properties of Mgdoped twisted bilayer graphene for phosphine gas detection MOLECULAR SIMULATION: 2094431; 2094431
8
Ebrahim Mohammadi-Manesh, Nader Ahmadvand (2022) Introduction and investigation of PbI2/NdI2/CuI and PbI2/G/NdI2/B/CuI multilayer for optoelectronic applications COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE: 212; 111606
9
10
Ebrahim Mohammadi-Manesh, Nader Ahmadvand (2022) Engineering 2D semiconductors of PbI2@NdI2 and NdI2@CuI with respect of photovoltaic and solar cell applications Surfaces and Interfaces: 30; 101939
11
12
13
14
15
16
17
Dariush Souri, Ebrahim Mohammadi-Manesh (2019) Experimental and Theoretical Electrothermal Switching Mechanism of Ag2O- TeO2- V2O5 Glasses CERAMICS INTERNATIONAL: 45; 23364-23369
18
Ebrahim Mohammadi-Manesh (2019) Simulation and experimental study of FET biosensor to detect polycyclic aromatic hydrocarbons APPLIED SURFACE SCIENCE: 488; 662-670
19
20
Ebrahim Mohammadi-Manesh (2017) A theoretical study of ZnO-GS nanosensor to detect H2S at room temperature MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 192; 299-303
21
Ebrahim Mohammadi-Manesh (2015) Cu- and CuO-decorated graphene as a nanosensor for H2S detection at room temperature SURFACE SCIENCE: 636; 36-41
22
23
مقاله ارائه‌شده
1
ابراهیم محمدی منش، نادر احمدوند (1400) سنتز و مطالعه خواص ساختاري و مغناطيسي نانوذرات كامپوزيتي Fe3O4/ بیست و نهمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران، ایران¡ دامغان
2
نادر احمدوند، ابراهیم محمدی منش (1400) معرفي نانوساختار NdI2/CuI و بررسي خواص نوري و الكتروني آن با استفاده از نظريه تابعي چگالي پنجمین کنفرانس فیزیک محاسباتی، ایران¡ قزوین
3
نادر احمدوند، ابراهیم محمدی منش (1400) بررسي خواص الكترو-اپتيكي نانوساختار PbI2@NdI2براي كاربردهاي فتوولتائيك پنجمین کنفرانس فیزیک محاسباتی، ایران¡ قزوین
4
ابراهیم محمدی منش (1399) تاثير قطبش اسپيني بر انرژي، فشار و ضريب تراكم ناپذيري در گاز الكتروني آزاد پانزدهمین کنفرانس انجمن فیزیک ایران ماده چگال، ایران¡ قم
5
داریوش سوری، ابراهیم محمدی منش (1397) مكانيسم رفتار مقاومت ديفرانسيلي منفي، تعيين فاكتور اتلاف گرما و انرژي فعالسازي الكتريكي شيشه ها ي Ag2O- TeO2- V2O5 در ميدان هاي الكتريكي قوي چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران¡ اهواز
6
ابراهیم محمدی منش (1397) حل عددي معادله ديفرانسيل توازن انرژي بولتزمن در فرآيند كليد زني براي شيشه هاي نيمرساناي نقره - تلوريمي واناديمي چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران¡ اهواز
7
ابراهیم محمدی منش (1397) محاسبه انرژي گاز الكتروني با استفاده از روشLOCV و مقايسه آن با روش SQ پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران 1397، ایران¡ اصفهان
8
ابراهیم محمدی منش (1397) تاثير فيزيك استاتور بر ميدان مغناطيسي در مولد فشرده سازي شار کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران¡ قزوین
9
ابراهیم محمدی منش (1397) تاثير قطبش اسپيني بر انرژي، فشار و مدول حجمي گاز الكتروني کنفرانس فیزیک ایران 1397، ایران¡ قزوین
10
ابراهیم محمدی منش (1396) مطالعه نظري حسگر زيستي مبتني بر اكسيد روي- گرافن براي شناسايي DNA نخستین همایش ملی فیزیک نظری و محاسباتی، ایران¡ بروجرد
11
ابراهیم محمدی منش (1395) بررسي محاسباتي جذب آدنين و گوانين بر نانوحسگر اكسيد مس- گرافن سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن 95 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران¡ تهران
12
ابراهیم محمدی منش (1395) مطالعه نظري نانوحسگر Zn-GS براي شناسايي H2S سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن 95 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران¡ تهران
13
ابراهیم محمدی منش (1395) مطالعه رسانندگي الكتريكي نانوحسگر ZnO-GS براي شناسايي H2S، CO2 و CH4 در دماي اتاق سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، بهمن 95 سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران¡ تهران
14
ابراهیم محمدی منش (1395) مطالعه نظري ساختار الكتروني نانوسنسورهاي روي و اكسيدروي- گرافن و شناسايي گاز دي اكسيد كربن چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران¡ ملایر
15
ابراهیم محمدی منش (1395) مطالعه نظري جذب گاز متان بر گرافن آلاييده شده با روي و اكسيد روي چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران¡ ملایر
16
ابراهیم محمدی منش (1394) مطالعه آرايش دهي نانو ساختار اكسيد روي بر صفحات گرافن براي كاربرد در حسگر گازي اولین کنفرانس ملی فیزیک نانو و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت، ایران¡ شیراز
17
ابراهیم محمدی منش (1394) جذب سطحي CuO و Cu2O بر صفحه گرافن به عنوان يك نانوسنسور براي شناسايي H2S در دماي اتاق کنفرانس فیزیک ایران 1394، ایران¡ مشهد
18
ابراهیم محمدی منش (1394) مطالعه نظري ساختار الكتروني Cu-GS، CuO-GS و Cu2O-GS و جذب گاز H2S کنفرانس فیزیک ایران 1394، ایران¡ مشهد
19
Ebrahim Mohammadi-Manesh (2010) COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS AND HEAT TRANSFER IN CZOCHRALSKI GROWTH OF SAPPHIRE CRYSTAL 13th Annual & 2nd International Fluid Dynamics conference, Shiraz, Shiraz
پایان‌نامه

دانشجویان

 • دكتر نادر احمدوند
  نام و نام خانوادگی: دکتر نادر احمدوند
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک ماده چگال- فارغ التحصیل
  رساله: بررسی نقش گرافن و بوروفن در بهبود عملکرد فوتوولتائیک پروسکایت ها و برخی ترکیبات بر پایه سرب بر اساس نظریه تابعی چگالی
 • حسين رخش بهار
  نام و نام خانوادگی: حسین رخش بهار
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک ماده چگال-فارع التحصیل
  رساله: بررسی خواص گرافن دولایه پیچیده برای کاربرد در حسگرهای گازی با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی
 • نوشين سليمي
  نام و نام خانوادگی: نوشین سلیمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک ماده چگال
  رساله:
 • زهرا صفي
  نام و نام خانوادگی: زهرا صفی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک ماده چگال
  رساله: استاد راهنمای اول
 • زهرا كريمي
  نام و نام خانوادگی: زهرا کریمی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک ماده چگال
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس دانشگاه (1400 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه فیزیک (1395 - 1399)
 • نماینده تام الاختیار دانشگاه در کنکور (1390 - 1392)
 • معاون دانشکده علوم پایه (1389 - 1390)
بیشتر