07 اسفند 1402
ابراهيم محمدي منش

ابراهیم محمدی منش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- پردیس دانشگاه ملایر- دانشکده علوم- گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: 081-32355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی نانوحسگر گرافن-اکسید روی برای شناسایی و جداسازی متان و دی اکسید کربن در دمای اتاق‎
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گرافن، نانوحسگر، متان، کربن دی اکسید، نظریه تابعی چگالی
سال 1398
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران ابراهیم محمدی منش

چکیده

در این مقاله، به بررسی نانوساختار گرافن- رویاکسید برای شناسایی و جداسازی گازهای کربندیاکسید و متان پرداخته شده است. در این محاسبات، سازوکار جذب، ساختارهای الکترونی، چگالی حالتهای الکترونی، فرایندهای انتقال بار و رسانندگی الکتریکی سامانه در دمای اتاق برای پیکربندیهای متفاوت بهدست آمده از جذب کربندیاکسید و متان بر گرافن– رویاکسید بررسی شد. همه محاسبات با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روشهای GGA-DFT و DF-vdW انجام شده است. نتایج نشان داد این نانوساختار توانایی بالایی برای شناسایی و جداسازی گازهای متان و کربندیاکسید از یکدیگر دارد و از آن میتوان بهعنوان نانوحسگر برای شناسایی این گازها استفاده کرد. همچنین، توانایی نانوساختار گرافن- رویاکسید برای شناسایی گازهای متان و کربندیاکسید با نتایح بهدست آمده از تغییرات چگالی حالتهای الکترونی، اوربیتالهای الکترونی، طول پیوند و فرایندهای انتقال بار نیز تایید شد. رسانندگی الکتریکی نانوحسگر گرافن– رویاکسید در دمای اتاق پس از جذب گازهای متان و کربندیاکسید تغییرات محسوسی را نشان داد که از آن میتوان بهعنوان یک شاخصه برای شناسایی این گازها استفاده کرد. نتایج بهدست آمده با مطالعات تجربی و نظری منتشر شده برای مواردی که وجود داشت، بررسی و در توافق با یکدیگر هستند.