01 خرداد 1403
فتانه يار احمدي

فتانه یار احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید مهدی میرمهدی، فتانه یار احمدی (1402) بررسي تاثير ادراك كاركنان از مسئوليتهاي اجتماعي شركت بر غرور سازماني و تعهد خدمت به مشتري مدیریت فردا: 22(77); 41 - 56
2
3
4
فتانه یار احمدی (1401) تأثير ارزش ويژه برند بر خريد مجدد خرما در استان خوزستان با توجه به نقش ميانجي رضايت مشتري اقتصاد کشاورزی و توسعه: دوره 30، شماره 4; 245-263
5
6
7
فتانه یار احمدی (1399) بررسي تاثير جامعه برند مبتني بر شبكه هاي اجتماعي بر بشارت برند از طريق تقويت اعتماد به برند مطالعات رفتار مصرف کننده: دوره 7 شماره2; 24-47
8
9
Fataneh Yarahmadi (2019) Providing a plan for improving supply chain performance improvement with attitude to factors affecting the time of goods delivery REVISTA GESTAO & TECNOLOGIA-JOURNAL OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY: Vol. 19; 46- 63
10
مقاله ارائه‌شده
1
سید مهدی میرمهدی، فتانه یار احمدی (1403) بررسي استفاده از رويكرد اُمني چنل در صنعت بانكداري چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
2
سید مهدی میرمهدی، فتانه یار احمدی (1403) بررسي قصد خريد متقاطع در صنعت بانكداري چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد، ایران، تهران
3
فتانه یار احمدی (1402) بررسي تأثير تجربه مشتري از خريد آنلاين برقصد خريد با نقش ميانجي رضايت مشتري و وفاداري مشتري (مطالعه موردي: مشتريان ديجي كالا در سطح كشور ايران) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، ایران، تهران
4
فتانه یار احمدی، سید مهدی میرمهدی (1402) مروري بر كاربردهاي موسيقي در تبليغات دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، ایران، تهران
5
فتانه یار احمدی، سید مهدی میرمهدی (1402) تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر وفاداري مشتري دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، ایران، تهران
6
فتانه یار احمدی، سید مهدی میرمهدی (1402) نقش اعتبار سلبريتي در تبليغ دهان به دهان مثبت دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، ایران، تهران
7
فتانه یار احمدی (1399) بررسي تاثير كيفيت بانكداري الكترونيكي بر وفاداري مشتريان با نقش ميانجي كيفيت ارتباط با مشتري (مورد مطالعه: مشتريان بانك رفاه شعبه شهرستان نورآباد در استان لرستان هفتمین همایش ملی مدیریت،کارآفرینی،اقتصادبا رویکرد حمایت از تولید کالای ایرانی، ایران، همدان
8
فتانه یار احمدی (1399) تاثير مولفه هاي آميخته بازاريابي سبز بر قصد خريد مصرف كنندگان رب گوجه فرنگي روژين پنجمین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری، ایران، اهواز
9
فتانه یار احمدی (1398) بررسي تأثير بازاريابي رابطه اي بر وفاداري مشتريان با نقش تعديل گري اعتماد، تعهد، دلبستگي به برند )مطالعه موردي: شركت بيمه ايران( کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت، ایران، رشت
10
فتانه یار احمدی (1398) بررسي رابطه بين رضايت شغلي و رفتار شهروند سازماني با نگرشي به وجدان كاري و عدالت سازماني درك شده(مطالعه موردي:بانك ملي شهر همدان) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت، ایران، رشت
11
فتانه یار احمدی (1397) ارزيابي كارايي توليد انگوربا استفاده از روش تحليل پوششي دادهها مطالعه موردي: شهرستان ملاير چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران، ملایر
12
فتانه یار احمدی (1397) بررسي تاثير نقش هويت برند بر ميزان وفاداري مشتريان (مورد مطالعاتي: مشتريان لپ تاپ Lenovo در شهرستان انديمشك) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و حسابرسی پویا، ایران، تهران
13
14
فتانه یار احمدی (1397) بررسي تأثيرهويت برند بر اعتماد نام تجاري سوممین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و حسابرسی پویا، ایران، تهران
15
16
فتانه یار احمدی (1397) شبكه هاي اجتماعي و صنعت بانكداري )چالش ها و فرصت ها( هفتمین کنفرانس ملی کاربرد های حسابداری و مدیریت، ایران، تهران
17
فتانه یار احمدی (1397) تاثير جامعه برند در شبكه هاي اجتماعي بر وفاداري به برند بانك با نقش ميانجي اعتماد برند )مطلعه موردي: بانك ملي شهرستان اسدآباد( هفتمین کنفرانس ملی کاربرد های حسابداری و مدیریت، ایران، تهران
18
فتانه یار احمدی (1397) وابستگي عاطفي مصرف كننده به برند )عشق به برند( و اثر آن بر كسب و كار خرد هفتمین کنفرانس ملی کاربرد های حسابداری و مدیریت، ایران، تهران
19
20
فتانه یار احمدی (1396) بررسي تاثير عشق به برند و مولفه هاي آن بر وفاداري به برند اولین همایش ملی پژو هش های مدیریت و علوم انسانی، ایران، تهرانtehran
21
22
فتانه یار احمدی (1396) بررسي نگرش افراد نسبت به پيامك هاي تبليغاتي تلفن همراه (مطالعه موردي مردم شهر اراك) حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ایران، تهران
23
فتانه یار احمدی (1395) طراحي استراتژي ظرفيت سازي در گمرك با بهره گيري از اسنادwco و تجربيات كشور هاي موفق دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد، هیران، تهران
24
فتانه یار احمدی (1395) جانشين پروري پيامبر اسلام )ص( در خطبه غدير دومین همایش ملی غدیر وحدت،عقلانیا،بصیرت، IRAN، TEHRAN
25
26
فتانه یار احمدی (1395) بررسي رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني در كاركنان شركت گاز استان گيلان اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهش در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، ایران، تهران
27
فتانه یار احمدی (1395) بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و بهره وري كاركنان در بين كاركنان دانشگاه شهيد بهشتي تهران چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی، ایران، تهران
28
فتانه یار احمدی (1395) بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و بهره وري كاركنان در بين كاركنان دانشگاه شهيد بهشتي تهران چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، ایران، تهران
29
فتانه یار احمدی (1395) شناسايي عوامل مؤثربر مصرف محصولات ارگانيك سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران، همدان
30
فتانه یار احمدی (1395) كيفيت خدمات پس از فروش عامل اصلي رضايتمندي مشتريان سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران، همدان
31
فتانه یار احمدی (1395) رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در سازمانهاي دولتي سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران، همدان
32
فتانه یار احمدی (1395) اثر مديريت مناسب ارتباط با مشتري) CRM ( بر بهبود عملكرد سازماني سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران، همدان
33
فتانه یار احمدی (1395) تاثير گمرك الكترونيك بر صادرات و بازرگاني در گمرك استان لرستان کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، ایران، تهران
34
فتانه یار احمدی (1395) تعيين نقش سرمايه فكري در ارزيابي مولفه هاي عملكرد كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان شركت هاي منتخب توليدي استان قم) اولین همایش ملی اخلاق حرفه ای در نظام های آموزشی، ایران، ملایر
35
فتانه یار احمدی (1394) راهكارهاي توسعه گردشگري پايدار در استان لرستان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای محیط زیست، ایران، ملایر
36
فتانه یار احمدی (1394) بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر سرمايه فكري (مورد مطالعه: كاركنان آموزش و پرورش استان همدان) دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران، همدان
37
فتانه یار احمدی (1394) بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر سرمايه فكري )مورد مطالعه :كاركنان آموزش وپرورش استان همدان( دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، ایران، همدان
38
فتانه یار احمدی (1394) بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان دانشگاه ملاير سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابدرای، ایران، تهران
39
فتانه یار احمدی (1394) بررسي تطابق خدمات بازاريابي اتاق بازرگاني با انتظارات توليد كنندگان شهر همدان سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابدرای، ایران، تهران
40
فتانه یار احمدی (1394) بررسي رابطه خوشنامي كارفرما- برند با جذابيت سازماني و مديريت استعداد (مطالعه ي موردي: شركت مخابرات استان لرستان) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابدرای، ایران، تهران
41
فتانه یار احمدی (1394) بررسي مدل برندسازي برندهاي سالم اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری در ایران، ایران، تهران
42
فتانه یار احمدی (1394) بررسي تاثير تبليغات رسانه اي بر بازاريابي ورزشي و توسعه ورزش همگاني در سطح استان كرمانشاه کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی دبی، امارات، دبی
43
فتانه یار احمدی (1394) بررسي ALM در بانك انصار استان لرستان کنفرانس بین المللی مدیریت و کارافرینی، ایران، تهران
44
فتانه یار احمدی (1394) بررسي رابطه بين مديريت دارايي، مديريت بد هي و مديريت درآمد با با ريسگ نقدينگي در بانك انصار استان همدان کنفرانس بین المللی مدیریت و کارافرینی، ایران، تهران
45
فتانه یار احمدی (1394) بررسي اثر محيط فيزيكي بر مدت زمان ماندگاري مشتري از طريق رضايتمندي در محيط رستوران همایش ملی مدیریت و آموزش، ایران، ملایر
46
فتانه یار احمدی (1394) بررسي وضعيت مزيت رقابتي شعب بانك سيناي شهرستان همدان همایش ملی مدیریت و آموزش، ایران، ملایر
47
48
فتانه یار احمدی (1394) بررسي رابطه ي بار كاري ذهني و فرسودگي شغلي (مطالعه ي موردي: شعب بانك ملي شهرستان همدان) همایش ملی مدیریت و آموزش، ایران، ملایر
49
فتانه یار احمدی (1394) بررسي وضعيت فرسودگي شغلي كاركنان شعب بانك ملي شهرستان همدان همایش ملی مدیریت و آموزش، ایران، ملایر
50
فتانه یار احمدی (1394) بررسي چالش هاي پيش روي صادرات فرش دستباف بر سودآوري و سرمايه گذاري همایش ملی مدیریت و آموزش، ایران، ملایر
51
فتانه یار احمدی (1393) مسئوليت اجتماعي ضرورت حكومت هاي محلي؛ ارايه مدلي براي شهرداري ها کنفرانس بین المللی ابزار ها و تکنیک ها ی مدیریت، ایران، تهران
52
53
فتانه یار احمدی (1393) تعيين ابعاد احترام به شهروندان، به عنوان مشتريان اصلي در شهرداري مشهدبا رويكرد بهبود مستمر اولین کنفرانس رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار، ایران، تبریز
54
55
فتانه یار احمدی (1393) تأثير آگهي هاي تبليغاتي در ديدگاه بينندگان ايراني اولین هامیش ملی بازاریابی،فرصت ها و چالش ها، ایران، مشهد
56
فتانه یار احمدی (1392) بررسي و تحليل عوامل بازاريابي و صادرات بر ميزان توليد انگور (مطالعه موردي: شهرستان ملاير) دومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران، ملایر
57
فتانه یار احمدی (1392) تأثير صنعت گردشگري بر توسعه كارآفريني استان لرستان همایش ملی دانشگاه کار آفرین،صنعت دانش محور، ایران، بابلسر
58
فتانه یار احمدی (1391) بررسي ديدگاه كارشناسان و مديران اكوتوريسم در مسائل اقتصادي و اجتماعي استان لرستان همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی، ایران، ملایر
59
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
کتاب