30 فروردین 1403
حامد بحيرايي

حامد بحیرایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک حالت جامد
تلفن: 09376003569
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فیزیک (1387 - 1393)
  • فوق لیسانس فیزیک (1384 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
5
Azam Shiri, Hamed Bahiraei (2022) Retrievable magnetic copper ferrite nanoparticles: an efficient catalyst for air oxidative cyclization of bisnaphthols Research on Chemical Intermediates: 48; 1331-1345
6
7
8
Hamed Bahiraei (2021) Influence of MoO3 additive on grain growth and magnetic properties of Mg0.3Cu0.2Zn0.5Fe2O4 ceramics sintered at low temperature JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 90; 103
9
10
11
Hamed Bahiraei (2020) High photocatalytic activity of magnetically separable ZnO and Ag/ZnO supported on Mg-ferrite nanoparticles JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY: 394; 112489
12
Hamed Bahiraei (2020) Optical properties of Glass/ITO/Co3O4 heterojunction OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 52; 79
13
14
15
16
Hamed Bahiraei (2014) The effect of non-magnetic Al3+ ions on the structure and electromagnetic properties of MgCuZn ferrite JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 371; 29-34
17
Hamed Bahiraei (2014) Lithium Storage Properties of Pristine and (Mg, Cu) Codoped ZnFe2O4 Nanoparticles ACS Applied Materials & Interfaces: 6; 10744–10753
18
مقاله ارائه‌شده
1
حامد بحیرایی (1401) تأثير زمان الكتروانباشت بر ظرفيت ويژه الكترودهاي ابرخازن MnO2 شانزدهمین کنفرانس ماده چگال، انجمن فیزیک ایران، ایران، تهران
2
حامد بحیرایی (1401) بررسي تاثير الكتروانباشت نانوذرات MnO 2 بر نانوصفحات g-C 3 N 4 رسوب يافته به روش الكتروفورتيك بر روي بستر فوم نيكل شانزدهمین کنفرانس ماده چگال، انجمن فیزیک ایران، ایران، تهران
3
Hamed Bahiraei (2022) Investigation Flame Retardant Property based on electrospun PVA-Ag nanocomposite fibers 3th CNF Conference on nanofibers, Iran, Tehran
4
5
Hamed Bahiraei (2021) Preparation of PVA-Ag nanofibers: Electrospun synthesis and antibacterial activity 8th International E-congress on Nanosciences and Nanotechnology (ICNN 2021), Iran, Mashhad
6
7
حامد بحیرایی (1398) ساخت و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي NiFe2O4/ZnO و CuFe2O4/ZnO سومین همایش ملی مواد، ایران، ملایر
8
حامد بحیرایی (1398) تأثير كبالت بر خاصيت فوتوكاتاليستي نانوذرات ZnOتهيه شده بروش سنتز سبز چهارمین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، ایران، یزد
9
حامد بحیرایی (1398) سنتز نانوذرات اكسيد روي آلاييده با نقره به روش سبز و بررسي ويژگي فوتوكاتاليستي آن چهارمین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، ایران، یزد
10
حامد بحیرایی (1397) ساخت و بررسي خاصيت فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت مغناطيسي بازيافت پذير MgFe2O4/ZnO چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
11
حامد بحیرایی (1397) سنتز سبز و مشخصهيابي نانوذرات اكسيد روي تهيه شده به كمك امواج مايكروويو چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، اهواز
12
اعظم شیری، حامد بحیرایی (1397) اكسايش بيس نفتول ها با كاتاليزگر نانو ذرات مغناطيسي Cu(II) وNHPI زير پرتو خورشيد و LED سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
13
حامد بحیرایی (1396) تأثير كبالت بر ويژگيهاي ساختاري، ميكروساختاري و مغناطيسي نانوذرات فريت منيزيم روي کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران، اسفند 96، ایران، اهواز
14
15
Hamed Bahiraei (2018) Study the photocatalytic performance of Zinc Oxide-Magnesium ferrite nanocomposite 7th International Conference on Nanostructures, Iran, Tehran
16
17
حامد بحیرایی (1395) بررسي اثر آلايش Cu بر ويژگيهاي ساختاري و اپتيكي نانوساختارهاي ZnO چهارمین کنفرانس رشد بلور ایران، ایران، ملایر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9