07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عوامل موثر بر امید به آینده ی دانشجویان دختر رشته ی علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا و پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان استان همدان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عوامل ، امید به آینده ، دانشجویان، دختر ، علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سیناو دانشگاه فرهنگیان استان همدان.
سال 1398
پژوهشگران حسن قراباغی(استاد راهنما) ، محمد شریف طاهرپور(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر امید به آینده ی دانشجویان دختررشته ی علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سیناو پردیس شهیدباهنردانشگاه فرهنگیان استان همدان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان دختر رشته علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا و دانشجویان دختر رشته علوم تربیتی دانشگاه پردیس شهید باهنر فرهنگیان می باشد. از بین این دانشجویان تعداد 100 نفر از کل جامعه ی آماری دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا و تعداد 100 نفر از دانشجویان پردیس شهید باهنر فرهنگیان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد اسنایدر و نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در نهایت داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل گردید و نتایج نشان داد در بین عوامل مرتبط با امید به آینده، میانگین وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی، ارزش های دینی، جنسیت و تحصیلات در دانشجویان فرهنگیان بیشتر از دانشجویان دانشگاه بوعلی است و میانگین سرمایه اقتصادی، سبک زندگی، حمایت گروه دوستی و حمایت خانواده دانشجویان دانشگاه بوعلی بیشتر از دانشجویان فرهنگیان است. (P<0/05).