07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
فاز دوم مشاوره آموزشی و پژوهشی در خصوص طراحی و اجرا و ارزشیابی فرایندهای آموزشی و پژوهشی مدارس موسسه شهید محراب آیت الله مدنی همدان
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
طراحی آموزشی - فرایند های آموزشی و پژوهشی
سال 1402
پژوهشگران حسن قراباغی

چکیده

معلمان باید در طراحی، اجرا و ارزشیابی کالس درس معکوس، با توجه به ویژگیهای این روش، به نکاتی توجه داشته باشند. در طراحی باید شرایطی لحاظ شود که ماهیت فراگیرنده محوری و جریان فعال یادگیری محوریت داشته باشد. در اجرا و ارزشیابی نیز باید مطابق طرح و چارچوب مورد استفاده عمل شود. البته قبل از هر چیز ذکر این نکته بسیار مهم است که همه این اصول و ضوابط تا حد بسیار باالیی به شرایط بستگی دارد و معلم به عنوان یکی از مهمترین ارکان فرایند یاددهی - یادگیری و فردی که بیش از هر کسی با محیط یادگیری در تعامل است، باید این اختیار را داشته باشد که بر حسب شرایط از این اصول استفاده و در آنها تغییراتی اعمال کند.