07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی آموزشی شناختی در محیط های یادگیری چند رسانه ای با استفاده از مدل طراحی آموزشی عناصر چهارگانه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طراحی آموزشی ، مدل طراحی آموزشی ، وظایف یادگیری ، اطلاعات حمایتی ، اطلاعات روش کاری ، تمرین تکالیف کوچک ، ارزشیابی ، اصول چند رسانه ای
سال 1394
پژوهشگران حسن قراباغی

چکیده

آموزش به عنوان فعالیتی که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرح ریزی می شود، نیازمند طراحی وپیش اندیشی است .طراحی آموزشی عامل مؤثری در زمینه سازی برای ایجاد یادگیری عمیق ومعنی دار و ایجاد توانایی حلمسئله می باشد و در تناسب با نظریه های یادگیری مختلف، شکلها و اثرات متفاوتی خواهد داشت. نظریه ی شناختی یادگیریمعتقد است که یادگیری یک فرایند درونی است و حاصل کسب و بازسازی ساختارهای شناختی است که از طریق آن اطلاعاتپردازش و در حافظه ذخیره می شوند و طراحی آموزشی متناسب با این نظریه مبتی بر راهبردهای شناختی خواهد بود. براساس مدل طراحی آموزشی عناصر چهار گانه که دقیقا بر مبنای راهبردهای شناختی طراحی شده است، چهار جزء برایتحقق یادگیری پیچیده لازم است: 1) وظایف یادگیری 2) اطلاعات حمایتی 3) اطلاعات روش کاری و 4) تمرین تکالیف کوچک. این مقاله استفاده از مدل مذکور را برای محیط های یادگیری چند رسانه ای مورد بحث قرار می دهد و 14 اصل چندرسانه ای را به هر کدام از چهار جزء، متصل می کند.