07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربست سیستم های خبره و قواعد منطق فازی در ارزشیابی کیفیت برنامه درسی بر مبنای الگوی کلاین(دو عنصر هدف و محتوا)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیستم های خبره ، منطق فازی ، کیفیت برنامه درسی ، ارزشیابی
سال 1394
پژوهشگران حسن قراباغی

چکیده

مساله کیفیت در آموزش عالی به معنای عام آن قدمتی به درازای خود آموزش عالی دارد. چرا که آموزش عالی بنا بر سرشتآن فعالیتی پیچیده و کیفی است. تقاضای فزاینده به آموزش عالی و رشد کمی بسیار زیاد آن همراه با محدودیت منابع عمومیکیفیت را به یکی از چالش های آموزش عالی مبدل ساخته اند. صاحبنظران و اندیشمندان علوم تربیتی نیز بر نقش مهم وتعیین کننده تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری تأکید می کنند و بر این باورند که میزان بهره گیری و استفادهمطلوب از تکنولوژی آموزشی در ارتقای کیفیت آموزشی تأثیرات سازنده ای خواهد داشت. این پژوهش به دنبال ارزشیابیکیفیت برنامه درسی با استفاده از الگوی عناصر نه گانه فرانسیس کلاین است. اما نکته اساسی این است که سیستم هایخبره و قواعد منطق فازی برای تحلیل درست و دقیق عناصر برنامه درسی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله بااستفاده از معیارهای منطق فازی، یک سیستم فازی جهت بهره مندی از نظرات متخصصین برای ارزشیابی کیفیت برنامه درسی با نرم افزار MATLAB برای دو عنصر هدف و محتوا از الگوی کلاین پیشنهاد شده است.