07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر پیش آموزی بر بار شناختی درونی، یادگیری و بهره وری آموزشی دانشجویان پرستاری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
پیش آموزی، بار شناختی درونی، یادگیری، بهره وری، آموزش
سال 1396
مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی
پژوهشگران حسن قراباغی

چکیده

توجه به نظریه بار­شناختی و فنون بهینه­ سازی انواع بار­شناختی در طراحی محتوای چند­رسانه ­ای­ های آموزشی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر پیش ­آموزی بر بار­شناختی درونی، یادگیری و بهره ­وری آموزشی دانشجویان پرستاری در درس فیزیولوژی بود. روش ها: پژوهش حاضر از نوع پژوهش­های نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسدآباد در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می ­دادند. از این تعداد، 32 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه­های آزمایش (17 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. مواد و ابزارهای پژوهش شامل محتوای چند رسانه ای ­های آموزشی دارای اثر پیش ­آموزی (گروه آزمایش) و بدون اِعمال اثر پیش ­آموزی (گروه کنترل)، آزمون­ های یادگیری (پیش­ آزمون و پس ­آزمون) و مقیاس سنجش بار­شناختی درک شده توسط دانشجویان بود. داده­ ها با استفاده از آزمون­ های آماری t مستقل و تحلیل کواریانس (آنکوا) از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه آزمایش بار­شناختی درونی کمتری (M=3/41,SD=1/86) را نسبت به گروه کنترل(M=5/03,SD=1/77) تجربه کردند، 0/017=p؛ یادگیری (M=14/71,SD=3/42) بیشتری نسبت به گروه کنترل(M=11/60,SD=3/04) داشتند، 0/008=p؛ و از بهره وری آموزشی (M=0/55,SD=0/99) بیشتری نسبت به گروه کنترل (M=-0/63,SD=0/98) برخوردار بودند (0/002=p). نتیجه گیری: اِعمال اثر پیش ­آموزی در محتوای چند رسانه­ ای آموزشی منجر به کاهش بار شناختی درونی تجربه شده توسط یادگیرندگان، افزایش یادگیری و بهره­ وری آموزشی آنان می­ شود. بنابراین، توصیه می ­شود طراحان چند رسانه ­ای­ های آموزشی از فنون کاهش بار­شناختی درونی جهت افزایش یادگیری و بهره ­وری آموزشی استفاده نمایند.