07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
امید به آینده در بین جوانان استان همدان و عوامل موثر در آن
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
جوانان ، امید ، وضعیت آینده ، تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و وضعیت خانوادگی
سال 1397
پژوهشگران حسن قراباغی ، محمد آتله خانی

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی امید به آینده در بین جوانان استان همدان و عوامل موثر در آنن است که به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است.جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 14 تا 29 سال استان همدان بود.نمونه آماری این پژوهش برای با استفاده از فرمول کوکران و جمعیت جامعه ، برای هر یک از شهرستان های استان همدان محاسبه شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش برای متغیر امید به آینده پرسشنامه استاندارد اسنایدر است که براساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است. هم چنین به منظور بررسی سایر مولفه ها هم چون تعامل اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و وضعیت خانوادگی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نتایج یافته های تحقیق نشان داد که میانگین امید به آینده در بین جوانان حدود 5/3 است. هم چنین بین سایر مؤلّفه های عوامل اجتماعی با امید به آینده رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. به طوری که میزان ضریب همبستگی بین تعامل اجتماعی و امید به آینده 219/. ، بین مشارکت اجتماعی و امید به آینده133/.، بین انسجام اجتماعی و امید به آینده423/.، بین اعتماد اجتماعی و امید به آینده268/. ، بین وضعیت خانوادگی و امید به آینده437/. است.