07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
شایستگیهای اخلاقی مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهر همدان از منظر اسلام(قرآن و نهج البلاغه)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شایستگیهای اخلاقی- مدیران مدارس- اسلام - قران- نهج البلاغه
سال 1396
پژوهشگران حسن قراباغی(استاد مشاور)

چکیده

یکی از مهمترین و موثر ترین عناصر در سیستم آموزش وپرورش یقینا مدیران بوده که توانایی ،مهارت ،ویژگیها وشایستگیهای اخلاقی آنان تاثیر به سزایی در جریان تعلیم و تربیت دانش آموزان دارد هدف عمده این تحقیق توصیفی بررسی میزان پایبندی مدیران متوسطه اول و دوم شهر همدان به شایستگی های اخلاقی از منظر اسلام (قرآن و نهج البلاغه) بود. جامعه آماری این پژوهش همکاران مدیران (معلمین و معاونان) متوسطه اول و دوم شهر همدان بود.حجم نمونه 200 نفر از که با توجه به اهمیت موضوع به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای سر شماری شد .ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته در قالب 51 سنجش گر و به صورت طیف لیکرت 4 گزینه ای بود که روایی پرشنامه به تائیید اساتید راهنما، مشاور، متخصصین و کارشناسان مربوطه رسید ،با توجه به نتایج بدست آمده،:میزان پایبندی مدیران مدارس متوسطه اول ودوم شهر همدان به نه مولفه مربوط به شایستگی های اخلاقی از منظر اسلام در همه مقوله ها شامل 1- نرم خویی و مهربانی ، 2- تواضع و دوری از تکبر، 3-تغاقل و چشم پوشی ، 4-توکل و ایمان به خدا، 5- خیر خواهی و بخشندگی، 6- سعه صدر 7- مشورت ، 8- عدالت وانصاف، 9- صداقت و نیت خالصانه بیشتر از حد متوسط می باشد.