07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی موانع و عوامل آسیب زای تربیت دینی در نهج البلاغه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: تربیت دینی، عوامل موثر در تربیت دینی، موان موثر در تربیت دینی، نهج البلاغه، حضرت علی )ع(.
سال 1397
پژوهشگران حسن قراباغی

چکیده

شناخت عوامل آسیب زا در تربیت دینی از مهم ترین مباحث تربیتی است که تعیین کننده ضوابط و هنجارهای حاکم بر فرآیند تربی ت است. در این پژوهش محورهای تربیت دینی از دیدگاه امام علی علیه السلام، به همراه عوامل و زمینه های مصداقی آنه ا ب ا ت کی د ب ر نهج البلاغه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. تربیت دینی یکی از مهمترین مسائل مرب و ب ه ح وزه دی ن و تربی ت در وام اسلامی است. مقاله حاضر، با محور قرار دادن این موضوع، در تربیت دینی چه عواملی موثر اس ت و چ ه موان اساس ی ب ر س ر راه تربیت دینی و ود دارد به همین منظور ابتدا مفهوم تربیت و تربیت دینی مورد بررسی قرار گرفته شده و سپس موان و عوام ل م وثر در تربیت دینی بر مبنای سخنان حضرت علی )ع( تبیین شده است. این تحقیق از نوع بنیادی بوده که ب ا اس تفاده از روت توف یفی _ تحلیلی علاوه بر بررسی متن کامل نهج البلاغه )خطبه ها، نامه ها، حکمت ها(، در فدد تبیین و عوامل و موان موثر در تربیت دینی ب ر مبنای سخنان حضرت علی )ع( در نهج البلاغه است. آنچه انسان را از دین و آیین خود خارج میسازد و مت سفانه بس یاری از مربی ان و خانواده ها از آن غافلند، نشناختن آسیبها و آفتهای دین داری است، از مله می توان به این موارد اشاره ک رد ک ج اندیش ی دی ن داران و برداشت غلط از معارف و مفاهیم دینی، افرا و تفریط در مسائل عبادی، کم ا گرای ی غی ر واقع ی و س هل انا اری در ام ر آموزت و مسائل مربو به عبادات و همچنین ریشه اکثر این آسیب ها در سنین پایین را م ی ت وان ش تاد زدگ ی مربی ان در انتق ا مطالب بدون تو ه به نیاز های ذهنی، رشدی و ظرفیت های درونی کودک برشمرد.