07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه هوش اخلاقی با ذهنیت فلسفی و فرسودگی شغلی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: هوش اخلاقی، ذهنیت فلسفی، فرسودگی شغلی، معلمان ابتدایی.
سال 1397
پژوهشگران حسن قراباغی(استاد راهنما)

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش اخلاقی با ذهنیت فلسفی و فرسودگی شغلی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان بود. جامعه آماری این پژوهش را معلمان ابتدایی ناحیه یک شهر همدان که تعداد آنان 781 نفر بود، تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسی و مورگان تعداد 252 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنتامه فرسودگی شغلی مزلچ (1985)؛ پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (2008) و پرسشنامه ذهنیت فلسفی کمیلی اصل (1381) می باشد. داده های به دست آمده نیز با روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و در بخش استناط آماری نیز از همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج یافته نشان داد بین هوش اخلاقی و ابعاد مختلف ذهنیت فلسفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین هوش اخلاقی و ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی نیز رابطه منفی وجود دارد.