07 اسفند 1402
حسن قراباغي

حسن قراباغی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر - جاده اراک -دانشگاه ملایر- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه علوم تربیتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکنولوژی آموزشی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نظریه بار شناختی در یادگیری چندرسانه ای: بررسی سیر تحول تاریخی و نقدی بر چارچوب نظری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نظریه بار شناختی, یادگیری چندرسانه ای, چارچوب نظری, تحول تاریخی
سال 1398
مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
پژوهشگران حسن قراباغی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، معرفی نظریه بار شناختی در یادگیری چندرسانه ای، مروری بر سیر تحول تاریخی و نقدی بر چارچوب نظری آن می باشد. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که نظریه بار شناختی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نظریه ها در طراحی محیط های یادگیری چندرسانه ای شامل سه مرحله تحولی بار شناختی بیرونی در حل مسئله، بار شناختی درونی و فرضیه مجموع اولیه و نیز بار شناختی مطلوب و فرضیه مجموع ثانویه را پشت سر گذاشته است. همچنین، با نقدی بر چارچوب نظریه بار شناختی بیان شد که بار شناختی مطلوب به اندازه مفاهیم بار درونی و بیرونی، نقش تبیین و پیش بینی کنندگی در نظریه بار شناختی ندارد. بنابراین، یک چارچوب دووجهی شامل بارهای شناختی درونی و بیرونی می تواند علاوه بر شفاف و ساده سازی چارچوب این نظریه، از گسترش بی رویه مرزهای آن و نیز از توسعه نابجای ابزارهای اندازه گیری و انواع سه گانه بار شناختی جلوگیری نماید.