04 آبان 1400
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1394)
    عنوان رساله: ارزیابی اثرات کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا بر اکوسیستم رودخانه گاماسیاب با استفاده از نمایه های اکولوژیک و نشانگرهای ژنتیک بی مهرگان آبزی
  • فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی- شیلات ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1380 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی اثرات دما و زمان برداشت بر قایلیت تخم گشایی و ارزش غذایی آرتمیار ارومیه ( Artemia Urmiana)
بیشتر

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
لیما طیبی (1399) بررسی غلظت عناصر سنگین در آب و ماهیهای برداشت شده از دریاچه سد کلان ملایر(مطالعه موردی: استان همدان) آب و فاضلاب: دوره 31، شماره 7 - شماره پیاپی 131، بهمن و اسفند13; 1-14
4
5
6
لیما طیبی (1397) بررسی پروفایل طولی تنوع ژنتیکی جنس Epeorus رودخانه گاماسیاب در فصول مختلف سال فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: دوره 6 شماره 4; 1-18
7
8
Lima Tayebi (2018) Health risk assessment of arsenic and heavy metals (Cd, Cu, Co, Pb, and Sn) through consumption of caviar of Acipenser persicus from Southern Caspian Sea Environmental Science and Pollution Research: January 2018, Volume 25, Issue 3,; pp 2664–2671
9
Lima Tayebi (2017) Heavy Metals Contamination of Canned Fish and Related Health Implications in Iran Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences: DOI: 10.4194/1303-2712-v18_8_03; 1-9
10
11
12
لیما طیبی (1395) بررسی مخاطره سالمت تجمع عناصر آرسنیک و روی در گیاهان دارویی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان بهداشت مواد غذایی: مقاله 4، دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-54; صفحه 45-54
13
14
Lima Tayebi (2016) Pb and Cd in medicinal plants (Case study: Shirazi thyme, sweet violet, pennyroyal and jujube) Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 2016; 20(3):; 111-116
15
16
Lima Tayebi, Samar Mortazavi (2014) Phragmites australis as a heavy metal bioindicator in the Anzali wetland of Iran Toxicological & Environmental Chemistry: Vol. 96, No. 9; 1428-1434
مقاله ارائه‌شده
1
لیما طیبی (1396) بررسی مقایسه ای آلودگی رودخانه ای به روش تحلیل تشخیصی (مطالعه موردی: رودخانه گاماسیاب) دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، ایران¡ ملایر
2
لیما طیبی (1396) بررسی رابطه بین فون ماکروبنتوزهای رودخانه گاماسیاب با شاخص شانون – واینر و EPT/Chir در فصول مختلف دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، ایران¡ ملایر
3
لیما طیبی (1396) سیگنال ترنسداکشن و نقش آن در ارتباطات سلولی دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران¡ ملایر
4
لیما طیبی (1396) بیولومینسانس ، پدیده نورزیستی در آبزیان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران¡ ملایر
5
6
لیما طیبی (1396) بررسی اهمیت سیگنال ترنسداکشن درتنظیم اسمزی ماهیان آب شور دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران¡ ملایر
7
Lima Tayebi (2015) ANALYSIS OF NICKEL CONTENT IN CANNED FISH CONSUMED IN IRAN 16th international conferece on environment and natural science, Netherlands, Amsterdam
8
Lima Tayebi (2015) ASSESSMENT OF THE EFFECT OF SOME PARAMETERS ON REMOVAL OF CHROMIUM (VI) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION USING CHITOSAN 16th international conferece on environment and natural science, Netherlands, Amsterdam
9
Lima Tayebi, Davuod Mohammadrezaei (2011) Growth performance and food conversion ratio of Persian sturgeon (Acipenser persicus) at different level of dietary protein 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Singapore, Singapore
پایان‌نامه

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه شیلات (1397 - ادامه دارد)
  • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه (1395 - ادامه دارد)
  • سرپرست آزمایشگاه جانورشناسی (1385 - ادامه دارد)
بیشتر