01 خرداد 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی- تکثیر و پرورش آبزیان ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1394)
    عنوان رساله: ارزیابی اثرات کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا بر اکوسیستم رودخانه گاماسیاب با استفاده از نمایه های اکولوژیک و نشانگرهای ژنتیک بی مهرگان آبزی
  • فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی- شیلات ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1380 - 1382)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی اثرات دما و زمان برداشت بر قایلیت تخم گشایی و ارزش غذایی آرتمیار ارومیه ( Artemia Urmiana)
بیشتر

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
لیما طیبی (1402) بررسي عوامل موثر بر تغييرات تنوع هاپلوتيپي جنس Baetis در نواحي بالادست رودخانه گاماسياب با ژن سيتوكروم اكسيداز I فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: سال یازدهم، شماره دوم، تابستان 1402; 23-34
2
3
4
لیما طیبی (1401) ارزيابي توان بومشناختي حوضه آبخيز كبگيان شهرستان بويراحمد براي آبزي پروري تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده: سال سیزدهم، شماره 2; 87-96
5
Lima Tayebi (2022) Source Identification and Evaluation of Elemental Pollution of Surface Sediments in Farahabad Coast, Caspian Sea محیط زیست و مهندسی آب: Volume 8, Issue 4; 825-841
6
7
لیما طیبی (1401) بررسي آلودگي رواناب سطحي مناطق پر ترافيك شهر ملاير به عناصر آهن، سرب و كادميم فصلنامه مهندسی بهداشت محیط: سال 9 ،شماره 4; 513-524
8
9
10
Lima Tayebi (2022) Post synthetic modification of aagnetite@MIL-53(Fe)-NH2 core-shell nanocomposite for magnetic solid phase extraction of ultra-trace Pd(II) ions from real samples INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY: doi: 10.1080/03067319.2022.2032007; doi: 10.1080/0306731
11
12
13
لیما طیبی (1399) بررسي غلظت عناصر سنگين در آب و ماهيهاي برداشت شده از درياچه سد كلان ملاير(مطالعه موردي: استان همدان) آب و فاضلاب: دوره 31، شماره 7 - شماره پیاپی 131، بهمن و اسفند13; 1-14
14
15
16
لیما طیبی (1397) بررسي پروفايل طولي تنوع ژنتيكي جنس Epeorus رودخانه گاماسياب در فصول مختلف سال فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: دوره 6 شماره 4; 1-18
17
18
Lima Tayebi (2018) Health risk assessment of arsenic and heavy metals (Cd, Cu, Co, Pb, and Sn) through consumption of caviar of Acipenser persicus from Southern Caspian Sea Environmental Science and Pollution Research: January 2018, Volume 25, Issue 3,; pp 2664–2671
19
Lima Tayebi (2017) Heavy Metals Contamination of Canned Fish and Related Health Implications in Iran Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences: DOI: 10.4194/1303-2712-v18_8_03; 1-9
20
21
22
لیما طیبی (1395) بررسي مخاطره سالمت تجمع عناصر آرسنيك و روي در گياهان دارويي عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان بهداشت مواد غذایی: مقاله 4، دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-54; صفحه 45-54
23
24
Lima Tayebi (2016) Pb and Cd in medicinal plants (Case study: Shirazi thyme, sweet violet, pennyroyal and jujube) Journal of Kermanshah University of Medical Sciences: 2016; 20(3):; 111-116
25
26
Lima Tayebi, Samar Mortazavi (2014) Phragmites australis as a heavy metal bioindicator in the Anzali wetland of Iran Toxicological & Environmental Chemistry: Vol. 96, No. 9; 1428-1434
مقاله ارائه‌شده
1
لیما طیبی (1400) بررسي اثرات كمبود مكمل متيونين بر عملكرد رشد بچه ماهي ازون برون (stellatus Acipenser( سومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان، ایران، ملایر- همدان
2
لیما طیبی (1396) بررسي مقايسه اي آلودگي رودخانه اي به روش تحليل تشخيصي (مطالعه موردي: رودخانه گاماسياب) دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، ایران، ملایر
3
لیما طیبی (1396) بررسي رابطه بين فون ماكروبنتوزهاي رودخانه گاماسياب با شاخص شانون – واينر و EPT/Chir در فصول مختلف دوازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و بحران های محیطی، ایران، ملایر
4
لیما طیبی (1396) سيگنال ترنسداكشن و نقش آن در ارتباطات سلولي دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
5
لیما طیبی (1396) بيولومينسانس ، پديده نورزيستي در آبزيان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
6
7
لیما طیبی (1396) بررسي اهميت سيگنال ترنسداكشن درتنظيم اسمزي ماهيان آب شور دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، ایران، ملایر
8
Lima Tayebi (2015) ANALYSIS OF NICKEL CONTENT IN CANNED FISH CONSUMED IN IRAN 16th international conferece on environment and natural science, Netherlands, Amsterdam
9
Lima Tayebi (2015) ASSESSMENT OF THE EFFECT OF SOME PARAMETERS ON REMOVAL OF CHROMIUM (VI) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION USING CHITOSAN 16th international conferece on environment and natural science, Netherlands, Amsterdam
10
Lima Tayebi, Davuod Mohammadrezaei (2011) Growth performance and food conversion ratio of Persian sturgeon (Acipenser persicus) at different level of dietary protein 2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Singapore, Singapore
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه شیلات (1397 - ادامه دارد)
  • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه (1395 - ادامه دارد)
  • سرپرست آزمایشگاه جانورشناسی (1385 - ادامه دارد)
بیشتر