01 خرداد 1403
محمد رضا علي مرادي شريف آبادي

محمد رضا علی مرادی شریف آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohammadreza Alimoradi (2023) Decoding of cyclic codes over a class of finite rings Palestine Journal of Mathematics: 12(2); 321-328
2
Mohammadreza Alimoradi (2021) Decoding of cyclic codes over the ring F_2 + u F_2 + u^2 F_2 Computational and Applied Mathematics: 40,96; 1-13
3
Mohammadreza Alimoradi (2019) DECODING OF CYCLIC CODES OVER THE RING F2[u] huti INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS: 50; 1113-1120
4
Mohammadreza Alimoradi (2018) Cyclic codes over the ring F2 + uF2 + vF2 COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS: Volume 37, Issue 3; 2489-2502
5
Mohammadreza Alimoradi (2017) DECODING OF CYCLIC CODES OVER THE RING Fp[u] ⟨uk⟩ University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics: Vol. 79, Iss. 3, 2017; 19-32
مقاله ارائه‌شده
1
Mohammadreza Alimoradi (2021) A new approach for decoding of cyclic codes over F2 + uF2. 51 st Annual Iranian mathematics conference, Iran, Kashan
2
Rashid Rezaei, Mohammadreza Alimoradi (2010) A Note on Degree of Theta Pairs of Finite Groups , Iran, Mashhad