03 تیر 1403
محمد الماسي

محمد الماسی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی فیزیک
تلفن: 08132355492
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

علاقه مند به مطالعه برهمکنش های بین مولکولی در سطح میکروسکوپی و ماکروسکوپی، مطالعه ترمودینامیک محلول ها با استفاده از روش های شبیه سازی و محاسبات مولکولی.

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی فیزیک ، بوعلی سینا ، ایران (1385 - 1389)
  • فوق لیسانس شیمی فیزیک ، بوعلی سینا ، ایران (1383 - 1385)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مطالعه برهم کنش بین مولکولها با روش های تجربی و تئوری.
  • شبیه سازی دینامیک مولکولی برهم کنش های بین مولکولی در محلولها
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Mohammad Almasi (2024) Chemical analysis of hydrogen bonding in 4-methyl-2-pentanol + 1-alkanol binary complexes: Insights from thermodynamics and DFT analysis Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 165; 105559
3
4
5
6
7
Mohammad Almasi (2024) Density and Viscosity of 4‑Methylphenol and C3−C6 2‑Alkanols: Experimental and Theoretical Studies JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: -; -
8
Mohammad Almasi, Mohammadreza Mohebifar (2024) Modeling and measurement of density and viscosity of ethyl Lactate + 1-alkanol mixtures journal of molecular liquids: 400; 124459
9
10
Mohammad Almasi (2024) Study of molecular interactions in MCH and 1-alkanol mixtures regarding the Soret effect iranian journal of chemistry and chemical engineering: -; -
11
12
Mohammad Almasi, Mohammadreza Mohebifar (2024) Thermodynamic Insights into 3‑Methyl‑2‑Butanol and C3– C6 1‑Alkanol: Experimental Study and CPA Modeling INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS: 45; 40
13
14
15
16
Mohammad Almasi (2024) Some Experimental and Theoretical Studies on 2‑Isopropoxyethanol and 1‑Alkanols (C6 to C10) INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS: 5; 5
17
18
Mohammad Almasi (2023) Some experimental and theoretical studies of diethylene glycol diethyl ether and 2-alkanol mixtures JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS: 188; 107166
19
Mohammad Almasi (2023) Experimental and Theoretical Studies on Density and Viscosity of 1,3-Dioxolane and C6−C10 1‑Alkanols JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 68; 2265-2274
20
Mohammad Almasi (2023) Density and Viscosity Studies of Ethylene Glycol Diethyl Ether and 1-Alkanol Mixtures JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 68; 1911
21
Mohammad Almasi, Mozhgan Pirhayati (2023) Study of non-ideality behavior in p-methyl acetophenone and 2-alkanol mixtures JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS: 185; 107108
22
Mohammad Almasi (2023) Experimental and Theoretical Studies of Ethylene Glycol Dimethyl Ether and 2-Alkanol Mixtures INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS: 44; 109-123
23
24
Mohammad Almasi (2023) Theoretical and experimental study of triethanolamine and 1-alkanol mixtures FLUID PHASE EQUILIBRIA: 571; 113810
25
Mohammad Almasi (2022) Thermodynamic and Transport Properties of Formic Acid and 2‑Alkanol Mixtures: PC-SAFT Model JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 67; 3616-3621
26
27
Mohammad Almasi (2022) Study of Density and Viscosity of Formic Acid + 1-Alkanols Mixtures: Application of PC-SAFT Model INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS: 43; 173
28
Mohammadreza Mohebifar, Mohammad Almasi (2022) Study of thermal behavior of alcohol-CCl4 binary mixtures using laser thermal lens spectroscopy JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 147; 8679–8687
29
Mohammad Almasi, Zeinab Rafiee (2022) Measurement of the Density and Viscosity of Diisopropyl Ether and 1‑Alkanol Mixtures at Various Temperatures JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 67; 2307-2312
30
Mohammad Almasi (2022) Calculation of Virial Coefficients, Joule–Thomson Inversion Curve and Mutual Diffusion for Binary Mixtures Russian Journal of Physical Chemistry A: 96; 505-507
31
32
Mohammad Almasi (2022) Investigation of molecular interactions in binary mixtures thermophoresis JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS: 164; 106623
33
Mohammad Almasi (2021) Study of interactions in binary mixtures containing normal alkanols; KB integrals and structure factor PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS: 59; 148-161
34
Mohammad Almasi (2021) Experimental Density and Viscosity of Aniline and 1‑Alkanol Binary JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 66; 4443-4450
35
Mohammad Almasi (2021) Thermal behavior and Soret effect in methyl phenyl ketone and 2-alkanol mixtures journal of molecular liquids: 344; 117934
36
Mohammadreza Mohebifar, Mohammad Almasi (2021) Investigation of thermal behavior and the Soret effect in binary fluids by thermal lens technique: Effect of alkyl chain INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER: 126 (105419); 1-9
37
38
39
40
41
Mohammad Almasi (2020) Densities and Viscosities of Binary Mixtures Containing Methyl Isobutyl Ketone and (C6−C10) 1‑Alkanol JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 65; 4498-4502
42
43
44
Mohammad Almasi (2020) Cohesive energy density and internal pressure of benzene and 1-alkanol binary mixtures journal of molecular liquids: 313; 113459
45
Mohammad Almasi (2020) Studies on the structure of [Bmim][NO3] and 1-alkanol: Cohesive energy density and internal pressure JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE: 1219; 128576
46
47
48
49
50
Mohammad Almasi (2020) Experimental and modeling study of diisopropyl ether and 2-alkanol; PC-SAFT model and free volume theory JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS: 142; 106025
51
Mohammad Almasi (2019) Kirkwood-Buff integrals and structure factor for binary mixtures of ionic liquid with 1-alkanol journal of molecular liquids: 296; 111767
52
53
Mohammad Almasi (2019) Thermodynamic Properties of 1‑Hexyl-3-methylimidazolium Nitrate and 1‑Alkanols Mixtures: PC-SAFT Model JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 64; 4465-4473
54
Mohammad Almasi (2019) Thermodynamic study of interactions between 1-alkanol and butanone CHEMICAL PHYSICS: 527; 110474
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Mohammad Almasi (2018) Correlation Studies of Cyclohexanone/(C5−C10) Alkan-1-ol Binary Mixtures: PC-SAFT Model and Free Volume Theory JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 63; 2257-2265
65
66
67
Mohammad Almasi (2017) Modeling of thermophysical behaviour of MCH/Alkan-2-ol binary mixtures journal of molecular liquids: 241; 817-822
68
Mohammad Almasi (2017) Studies on physicochemical behavior of binary mixtures containing propanal and Alkan-2-ol JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS: 113; 315-320
69
Mohammad Almasi (2017) Influence of Temperature and Carbon Chain on Thermophysical Properties of Benzaldehyde/Alkan-2-ol Binary Mixtures JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 62; 2406-2412
70
71
محمد الماسی (1395) Studies on Thermodynamic and Transport Properties of Binary Mixtures Containing Alcohols and Aniline JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 61; 2510-2515
72
73
74
Mohammad Almasi (2015) Thermodynamic and transport properties of binary mixtures; friction theory coupled with PC-SAFT model JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS: 89; 1-6
75
76
77
Mohammad Almasi (2014) Evaluation of thermodynamic properties of fluid mixtures by PC-SAFT model THERMOCHIMICA ACTA: 591; 75-80
78
Mohammad Almasi (2014) Correlation and prediction of thermodynamic properties of binary mixtures from perturbed chain statistical associating fluid theory PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS: 414; 1-5
79
Mohammad Almasi (2014) Densities and viscosities of the mixtures (formamide + 2-alkanol): Experimental and theoretical approaches JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS: 69; 101-106
80
81
82
83
Mohammad Almasi (2012) Densities and Viscosities of Binary Mixtures of Cyclohexanone and 2-Alkanols JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 57; 309-316
84
Mohammad Almasi (2012) Excess molar volumes of 1,3-propanediol + (C1–C5) alkan-1-ols: application of a cubic equation of state JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY: 77; 363-370
85
Mohammad Almasi (2012) Densities and Viscosities of Binary Mixtures Containing Diethylene Glycol and 2‑Alkanol JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 57; 2992-2998
86
87
88
89
Mohammad Almasi (2010) Densities, Viscosities, and Refractive Indices of Binary Mixtures of Acetophenone and 2-Alkanols JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA: 55; 1416-1420
90
91
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

سوابق اجرایی

  • عضو گروه برنامه ریزی دانشکده علوم پایه (1397 - 1399)
بیشتر