08 خرداد 1403
محمدرضا محبي فر

محمدرضا محبی فر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-اپتیک
تلفن: +988132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری ضریب نفوذ حرارتی برخی مایعات آلی با استفاده از روش اسپکتروسکپی عدسی شدگی گرمایی لیزری
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
Thermal diffusivity measurement, Thermal lens spectroscopy Nd:YAG laser energy
سال 1400
پژوهشگران محمدرضا محبی فر

چکیده

چند دهه اخیر، روشهای مبتنی بر پدیده فوتوترمال برای تشخیص فرایندهای غیر تابشی خواص ساختاری، اپتیکی و حرارتی مواد از قبیل طیف نگاری فوتوآکوستیک، طیف نگاری عدسی شدگی حرارتی و... توسعه یافته است. بخشی از فرایندهای غیر تابشی با استفاده از روش های آشکارساز اپتیکی متداول قابل اندازه گیری نیست، اما روش های ترمواپتیکی از قبیل طیف نگاری عدسی شدگی حرارتی (TLS) و طیف نگاری فوتوآکوستیک (PAS)می توانند برای این منظور مناسب باشند. در واقع افت وخیز های حرارتی ایجاد شده بوسیله فرو افت های غیر تابشی باعث ایجاد گرادیان دمایی، تغییر چگالی، و به دنبال آن ایجاد گرادیان ضریب شکست در محیط می شوند. در نتیجه محیط مانند یک عدسی اپتیکی عمل می کند و باعث واگرایی نوری می شود که از میان نمونه می گذرد. این پدیده عدسی شدگی حرارتی نام دارد. تشکیل عدسی شدگی حرارتی، باعث پهن شدن شعاع لکه پرتو گمانه می شود که به صورت کاهش شدت روی آشکارساز مشاهده می گردد. در میان روشهای فوتو ترمال، TLS یک روش معتبر، توانمند و چند کاربردی است. این روش برای اندازه گیری موادی حتی با ضریب جذب نیز قابل استفاده است. در این طرح به دنبال اندازه گیری ضریب نفوذ حرارتی (D) برای برخی از مایعات آلی از قبیل استون، کلروفرم، اتیل استات، دی اتیل اتر و ... و برخی محلولهای رودامین با استفاده از روش اسپکتروسکپی عدسی شدگی گرمایی لیزری به روش تجریی و همچنین شبیه سازی گرادیان دمایی شکل گرفته در زمان تابش پرتو لیزر Nd:YAG به نمونه های مذکور هستیم.