03 خرداد 1403
محمدرضا محبي فر

محمدرضا محبی فر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ملایر، کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-اپتیک
تلفن: +988132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری زمان واهلش برخوردی گازهای SO2و SF6با استفاده از طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زمان واهلش برخوردی ، گاز SO2 ، طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری
سال 1390
مجله فیزیک کاربردی
پژوهشگران محمدرضا محبی فر

چکیده

در این تحقیق تجربی زمان واهلش برخوردی گازهای SO 2و SF 6به روش طیفنگاری فوتوآکوستیک لیزری اندازهگیری شده است. یک سلول آشکارسازی فوتوآکوستیک لیزری به منظور بررسی تجربی تغییرات سیگنال و فرکانس تشدید در انواع گازهای بافر هلیوم، نیتروژن، آرگون و همچنین با تغییر فشار آنها ساخته شد. با استفاده از این روش زمان واهلش برخوردی که منشاء پدیده فوتوآکوستیک است، اندازهگیری شد. نشان داده شد که فشار گاز بافر تأثیر چشمگیری در زمان فروافت برخوردی گازها، ازجمله SO 2و ،SF 6دارد و در هر سه بافر زمان فروافت برخوردی گازهای SO 2و SF 6به ترتیب از مرتبه میلیثانیه و 100میکروثانیه است