03 آبان 1400
موسي رسولي

موسی رسولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: همدان، ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک، دانشگاه ملایر، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی و فضای سبز
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی
تلفن: 08133339841
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1390)
  عنوان رساله: بررسی وراثت پذیری برخی صفات، کنترل ژنتیکی زمان گلدهی و گرده افشانی تکمیلی در بادام
 • فوق لیسانس باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران (1383 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه: سازگاری وناسازگاری برخی از ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکده
 • لیسانس علوم باغبانی ، دانشگاه تهران ، ایران (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی الگوی رشدی ثانویه در گیاهان باغی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه- (تنش های محیطی، اصلاح کلاسیک و مولکولی، نشانگرهای مولکولی، نقشه ژنتیکی و QTL)
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
Mousa Rasouli (2021) Diversity and Broad Sense Heritability of Phenotypic Characteristic in Almond Cultivars and Genotypes international journal of horticultural science and technology: 8; 281-289
4
5
موسی رسولی، معصومه ملکی (1399) تاثیر دانه گرده برخی از رقم های انگور بر تشکیل میوه و ویژگی های کمی و کیفی میوه شاهانی و لعل علوم و فنون باغبانی ایران: 21 (1); 11-22
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
موسی رسولی (1398) اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی سه رقم انگور (.Vitis vinifera L) تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی: 9(3); 45-59
16
موسی رسولی، معصومه ملکی (1398) پیشنویس پژوهش ثبت شده در 1399/04/28 9:41:21 ق.ظاثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی: سال 9 شماره 3; 45-59
17
18
19
20
21
22
23
24
Mousa Rasouli (2018) Identification of DNA Markers Linked to Blooming Time in Almond journal of nuts: 9(2); 105-122
25
26
روح الله کریمی، موسی رسولی (1397) اثر ترکیبی پتاسیم و آهن بر عملکرد، کیفیت میوه، کشمش و تحمل به سرما در انگور به زراعی کشاورزی: 18(3); 737-754
27
موسی رسولی، معصومه ملکی (1397) تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های پاداکسندگی انگور رقم های "شاهانی" و "فخری" علوم باغبانی ایران: 2(49); 301-312
28
روح الله کریمی، موسی رسولی (1397) اثر کاربرد برگی اوره و کلات آهن بر تشکیل میوه، عملکرد و شاخص های کیفی و تغذیه ای انگور تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی: 8; 61-78
29
30
31
32
موسی رسولی، آرش بابایی (1396) ارزیابی اثر روغن سویا بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به سرما در انگور رقم "بیدانه سفید" دو فصلنامه پژوهش های میوه کاری: 2(2); 82-95
33
34
35
36
موسی رسولی، آرش بابایی (1396) بررسی و مقایسه عمر انبارمانی ارقام مختلف انگور در شرایط کنترل شده دو فصلنامه پژوهش های میوه کاری: 2 (1); 61-74
37
روح الله کریمی، موسی رسولی (1396) فنولیک اسیدها، فلاونوئیدها، ظرفیت آنتی اکسیدانی و عنصرهای معدنی میوه پنج رقم انگور علوم و فنون باغبانی ایران: 18(1); 89-102
38
موسی رسولی (1395) ارزیابی دوره گرده افشانی مؤثر در برخی رقم ها و نژادگان های بادام علوم و فنون باغبانی ایران: 17(3); 261-272
39
40
41
42
43
موسی رسولی (1395) بررسی برخی از خصوصیات کمی و کیفی و همبستگی بین صفات در تعدادی از ژنوتیپهای بادام فصلنامه گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار: 1(3); 73-94
44
45
46
47
48
49
روح الله کریمی، موسی رسولی (1394) اثرهای محلول پاشی متیل جاسمونات بر کاهش آسیب های اکسایشی ناشی از تنش سرما در دانهال های خیار علوم و فنون باغبانی ایران: 16(2); 295-310
50
51
موسی رسولی، بهروز محمد پرست (1394) ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ‏های انگور (Vitis Vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی به نژادی گیاهان زراعی و باغی: 2; 241-260
52
53
روح الله کریمی، موسی رسولی (1394) اثر کاربرد برگی متیل جاسمونات بر تحمل به سرمای دانهال های خیار گلخانه ای رقم ’نگین‘ به زراعی کشاورزی: 17(2); 441-455
54
55
56
Rouhollah Karimi, Mousa Rasouli (2015) Morphological and Molecular Evaluation of Persian Walnut Populations in Northern and Western Regions of Iran International Journal Of Nuts And Related Sciences: 5(2); 21-31
57
Mousa Rasouli (2015) Study of Compatibility Relationships Among Some Almond Cultivars and Genotypes Using of SAlleles Identification International Journal Of Nuts And Related Sciences: 5(2); 49-56
58
Mousa Rasouli (2015) Modifying Traditional Culture of Grape Vine (Case Study: Malayer Region, Hamedan, Iran) Agricultural Communications: 3(1); 22-29
59
behroz mohammadparast, Mousa Rasouli (2015) Quantification of Asiatic Acid from Plant Parts of Centella asiatica L. and Enhancement of Its Synthesis through Organic Elicitors in in Vitro Horticulture, Environment, and Biotechnology: 55(6); 578-582
60
Mousa Rasouli (2014) Cytogenetical Analysis of Iranian Wild Almond Species journal of nuts: 5(1); 63-67
61
62
63
64
65
66
67
Mousa Rasouli, behroz mohammadparast (2014) Chemical Composition of the Essential Oil of Thymus fedtschenkoi Growing Wild in Iran Journal of Essential Oil Bearing Plants: 17; 173-175
68
موسی رسولی (1393) برآورد وراثت پذیری صفات مورفولوژیک در تلاقی های بادام تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی: 4(11); 217-230
69
Mousa Rasouli (2014) Organic Agriculture is a New Solution for Arriving to Constant Agriculture Journal Of Applied Sciences Research: 10; 327-330
70
Mousa Rasouli (2014) Modeling and analysis of energy efficiency in grape production of Iran International Journal of Agricultural Technology: 3; 517-532
71
Mousa Rasouli (2014) Analysis of grape germplasm from Iran based on fruit characteristics Brazilian Journal of Botany: 37(2); 105–113
72
73
74
75
Mousa Rasouli (2014) Extending postharvest life of Karaj persimmon by hot water and 1-MCP treatments International Journal of Biosciences: 3; 1-8
76
77
بهروز محمد پرست، موسی رسولی، محمود قربانی مرغشی (1392) تجزیه مولکولی ژن رمز کننده آنزیم کلیدی سورولین سنتتاز درگیاه دارویی Psoralea corylifolia ژنتیک نوین: 8; 397-402
78
79
Mousa Rasouli (2013) Effect of physiographic factors on the distribution of wild Almond (Amygdalusorientalis Mill) in West of Iran Journal of Biodiversity and Environmental Sciences: 3; 179-185
80
81
82
Mousa Rasouli (2013) Genetic Diversity and Chemical Polymorphism of Some Thymus Species CHEMISTRY & BIODIVERSITY: 6; 1088-1098
83
84
behroz mohammadparast, Mousa Rasouli, Milad Manafi (2013) Quantification of Psoralen in Plant Parts of Psoralea Corylifolia growing in vivo and in vitro and Enhancement of Psoralen by Organic Elicitors Analytical Chemistry Letters: 2; 227-234
85
86
Mousa Rasouli, behroz mohammadparast (2012) Optimization of the Analysis of Almond DNA Simple Sequence Repeats (SSRs) Through Submarine Electrophoresis Using Different Agaroses and Staining Protocols International Journal Of Nuts And Related Sciences: 3(2); 17-20
87
88
89
90
91
Iman Saeedi, Mousa Rasouli (2011) Aromatic Profile of Thymus fallax Fisch. & C.A. Mey. Essential Oil Growing Wild in Iran Journal of Essential Oil Bearing Plants: 14(6); 782To-785
92
93
Mousa Rasouli (2010) Evaluation of Engineering Properties in Almond Nuts International Journal of Natural and Engineering Sciences: 4(1); 15-25
94
95
موسی رسولی (1389) بررسی سازگاری گرده افشانی برخی ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکده علوم باغبانی ایران: 41(2); 143-152
96
97
موسی رسولی (1385) عنوان مقاله: تاثیر اندازه غده بذری بر عملکرد و رشد سیب زمینی رقم مورن علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی: 12(1); 165-173
مقاله ارائه‌شده
1
موسی رسولی (1400) بررسی گوناگونی فنوتیپی در برخی از نژادگان های بذری بادام منطقه علمدار شهرستان ملایر استان همدان دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ رفسنجان
2
موسی رسولی (1400) بررسی تلاقی کنترل شده برخی از ارقام و ژنوتیپ های برتر بادام با والد مادری شاهرود 12 در منطقه ملایر دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ رفسنجان
3
موسی رسولی (1400) ارزیابی تنوع خرمالوهای خوراکی مناطق شمال و مرکز ایران براساس صفات پومولوژی دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ رفسنجان
4
موسی رسولی (1398) بررسی میزان اسیدهای چرب نتاج حاصل از تلاقی والد مادری شکوفه با والدین پدری انتخابی بادام سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، ایران¡ تهران
5
موسی رسولی (1398) تاثیر منبع گرده برخی از نژادگان های بادام بر میزان اسیدهای چرب نتاج حاصل از تلاقی سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، ایران¡ تهران
6
موسی رسولی (1398) اثرپرتودهی اشعه گاما روی گیرایی پیوندک برخی از ارقام تجاری بادام روی پایه بذری بادام تلخ یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
7
8
9
10
موسی رسولی (1398) ارزیابی خصوصیات میوه حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام جدید گردو یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایزان، ایران¡ ارومیه
11
موسی رسولی (1397) بررسی فراوانی و همبستگی برخی صفات رویشی در 100 ژنوتیپ بذری بادام اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران، ایران¡ اهواز
12
موسی رسولی (1397) اثر زمان و شدت هرس برکاهش خسارت بوته در شرایط سرمازدگی طبیعی بهاره چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
13
موسی رسولی (1397) اثر محلول پاشی بوته های انگور با سرکه طبیعی در کنترل فساد قارچی انگور پس از برداشت محصول چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
14
موسی رسولی (1397) تأثیر سیستم­های مختلف تربیت بر برخی شاخص­های کیفی میوه انگور ارقام "سفید بی­دانه" و "فخری" چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
15
موسی رسولی (1397) Stabilization and encapsulation of resveratrol (grape-derived polyphenol) in nanostructured based delivery systems چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
16
موسی رسولی (1397) تأثیر تنظیم کننده تریاکانتانول بر برخی ارقام انگور در شرایط تنش خشکی چهارمین کنفرانس ملی صتعت انگور و کشمش ایران، ایران¡ ملایر
17
18
موسی رسولی (1397) تأثیر غلظت های مختلف کیتوزان بر عمر انبارمانی انگور رقم سفید بی دانه دومین سمپوزیوم ملی میوه های ریز، ایران¡ ساری
19
موسی رسولی (1396) پرآوری درون شیشه ای سه پایه هیبرید منتخب هلو و شلیل (GN، TETRA وGF677) نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
20
Mousa Rasouli (2017) Study of Agronomic Traits and Identification of Self-incompatibility Alleles in Some Almond Cultivars and Genotypes First International Conference & 10th National Horticultural Science Congress of Iran (IrHC2017), Iran, Tehran
21
موسی رسولی (1396) بررسی سازگاری گرده و درصد تشکیل میوه در والدین مادری "شاهانی"، "فخری"و "لعل" با گرده برخی از ارقام انگور نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
22
موسی رسولی، روح الله کریمی (1396) اثر کاربرد قبل برداشت اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، فنول کل، فلاونوئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی انگور نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
23
موسی رسولی، روح الله کریمی (1396) بررسی تنوع ژنتیکی 33 ژنوتیپ بذری گردو(Juglans regia) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و انتخاب برخی از ژنوتیپ های برتر نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
24
موسی رسولی، روح الله کریمی (1396) اثر نوع دانه گرده برخی از ژنوتیپ های گردو بر درصد تشکیل میوه و ویژگیهای کمی و کیفی میوه در والدین مادری MSG15، MKG23 و MKG24 نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
25
موسی رسولی (1396) بررسی سازگاری گرده و مادگی تلاقی های دی آلل بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت و درصد تشکیل میوه نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
26
Mousa Rasouli (2017) Investigation of suitable time for removal vines from the soil or mud for preventing of spring frosts First International Conference & 10th National Horticultural Science Congress of Iran (IrHC2017), Iran, Tehran
27
Mousa Rasouli (2017) Effect of irrigation and harvest time on grape buds tolerance in the face with frostbite First International Conference & 10th National Horticultural Science Congress of Iran (IrHC2017), Iran, Tehran
28
موسی رسولی (1396) بررسی زمان و طول هرس تاک ها در مقابله با سرمای بهاره در حاشیه رودخانه شراء، استان مرکزی نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
29
موسی رسولی (1396) بررسی اثر مصرف خاکی سولفات پتاسیم و محلولپاشی سولفات منیزیم در تحمل بوته های انگور نسبت به سرما نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017)، ایران¡ تهران
30
Mousa Rasouli (2017) The investigation of allelopathic potential of cumin and black cumin essential oils on the germination of Lolium perenne L. and Sysimberium irio L. First International Conference & 10th National Horticultural Science Congress of Iran (IrHC2017), Iran, Tehran
31
روح الله کریمی، موسی رسولی (1396) اثر جیبرلیک اسید بر عملکرد و غلظت فنول و فلاونوئید میوه انگور بیدانه سفید سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران¡ ملایر
32
روح الله کریمی، موسی رسولی (1396) تاثیر تغذیه برگی کلات آهن و سولفات پتاسیم بر غلظت فلاونوئید، فنول کل، آنتو سیانین و ظرفیت آنتی اکسیدانی انگور "بیدانه سفید" سومین همایش ملی علوم و تکنولوژی های نوین ریستی، ایران¡ ملایر
33
موسی رسولی (1396) بررسی تاثیر برخی نانوکودها بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شیرین بیان سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
34
موسی رسولی (1396) تاثیر تغذیه برگی کلات آهن و سولفات پتاسیم بر عملکرد و کیفیت میوه انگور "بیدانه سفید" سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
35
موسی رسولی (1396) تاثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم برشاخص های کمی وکیفی انگور بیدانه سفید سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
36
معصومه ملکی، موسی رسولی (1396) ارزیابی اثر غلظت های مختلف تیمار سالیسیلیک اسید بر میزان آنتی اکسیدان های ضد سرطان قسمت های مختلف انگور رقم "شاهانی" سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
37
موسی رسولی (1396) تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات کمی، کیفی و فیزیولوژیکی برخی از ارقام (Vigna radiate L.) ماش سومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی، ایران¡ ملایر
38
روح الله کریمی، موسی رسولی، مجید رستمی (1395) مقایسه موادجامد محلول، فنول کل، فلاونوئید و آنتوسیانین پنج رقم انگور در باغات ملایر نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ اهواز
39
محبوبه ضرابی، موسی رسولی (1395) بررسی پارامترهای کمیت_شدت پتاسیم در برخی از خاک های آهکی تاکستان های ملایر چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، ایران¡ تهران
40
روح الله کریمی، موسی رسولی (1395) تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر خصوصیات کمی کشمش سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
41
روح الله کریمی، موسی رسولی، مهدی قبولی (1395) تغییرات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تاک در پاسخ به تنش شوری سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
42
موسی رسولی، روح الله کریمی، معصومه ملکی (1395) بررسی اثر نانو کود کلات پتاسیم بر شاخص های کمی و ترکیبات فنولی انگور بیدانه سفید سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
43
روح الله کریمی، موسی رسولی (1395) اثر تغذیه اوره و کلات آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی انگور بیدانه سفید سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
44
موسی رسولی (1395) اثر اسید سالیسیلیک بر میزان ترکیبات آنتی اکسیدانی و فعالیت آنتیاکسیدانی انگور رقم"فخری" سومین کنفرانس ملی انگور و کشمش، ایران¡ ملایر
45
موسی رسولی، زهرا موحدی (1395) بررسی اثر اسید سالیسیلیک و آلیسین بر میزان قند کل و pH ارقام انگور منقا و بیدانه سفید در مرحله پس از برداشت اولین سمپوزیوم میوه های ریز، ایران¡ همدان
46
47
موسی رسولی، معصومه ملکی (1395) اثر تنش خشکی روی برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چند رقم انگور (Vitis vinifera L.) اولین سمپوزیوم میوه های ریز، ایران¡ همدان
48
معصومه ملکی، موسی رسولی (1395) اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی های جوانه زنی دانه رست رقم کتان روغنی تحت تنش شوری سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
49
50
Mousa Rasouli, Mehdi Ghabooli, m ghorbani (2016) Effect of Humic Acid, Mycorrhiza on some Morphological Traits Black Flower CutRose (Rosa hybrid Cv. Bordeaux) under Greenhouse Conditions 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress, Iran, Mashhad
51
موسی رسولی، روح الله کریمی (1395) اثرکاربرد برگی سولفات پتاسیم وسولفات روی درتحمل به سرمای توت فرنگی رقم«سلوا»و«پاروس» دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، ایران¡ تهران
52
موسی رسولی، روح الله کریمی (1395) اثرکاربرد برگی سولفات پتاسیم وسولفات روی بربرخی از شاخص های مورفولوژیکی وفیزیولوژیک میوه توت فرنگی رقم«سلوا»و«پاروس» دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، ایران¡ تهران
53
موسی رسولی، روح الله کریمی (1395) بررسی تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک روی برخی شاخص های کمی و کیفی سیب رقم گلدن دلیشز همایش بین المللی زیست شناسی و علوم طبیعی ، کشاورزی ، گردشگری وتوریسم، ایران¡ تهران
54
Mousa Rasouli (2016) Investigation the morpho genetic diversity of promise and cold resistance genotypes of almond Second International & Fourteenth Iranian Genetics Congress, Iran, Tehran
55
موسی رسولی (1394) بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از خصوصیات خشک میوه و مغز دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ تبریز
56
موسی رسولی، روح الله کریمی، معصومه ملکی (1394) اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر غلظت عناصر غذایی برگ، عملکرد و « بیدانه سفید » کیفیت میوه انگور دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ تبریز
57
روح الله کریمی، موسی رسولی (1394) تاثیر تغذیه برگی غلظت های مختلف کلات آهن و اوره بر تشکیل میوه ، عملکرد و کیفیت میوه انگور بیدانه سفید دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ تبریز
58
آرش بابایی، موسی رسولی (1394) مقایسه جمعیت باکتری های اپی فیت در سطح پنج رقم انگور ( Vitis viniferae L) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران، ایران¡ تهران
59
موسی رسولی، محمد عبدلی (1394) اثر محیط کشت و ژنوتیپ بر رشد جنین ارقام بادام در کشت درون شیشه ای نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ اهواز
60
موسی رسولی (1394) اثر کمبود منیزیم روی گیاه ژربرا نهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ اهواز
61
موسی رسولی (1394) تاثیر سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رویشی خاکشیر و ریحان چهارمین کنگره کشاورزی اورگانیک و مرسوم، ایران¡ اردبیل
62
موسی رسولی (1394) اثر نانو کود کلات روی بر برخی فاکتور های رشدی و آنزیم های آنتی اکسیدانی انگور چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ تهران
63
موسی رسولی (1394) (GF و 677 TETRA ،GN) استقرار درون شیشه ای سه پایه هیبرید منتخب هلو و شلیل سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، ایران¡ همدان
64
موسی رسولی (1394) مدل سازی مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی برای تخمین عملکرد بادام درختی و ارزیابی CO2 خروجی در تولید آن در استان همدان اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالم، ایران¡ تهران
65
Mousa Rasouli (2015) Assessment of energy use and estimate performance of almond in the hamedan province First international Congress of Healthy Agriculture, Nutrition and Community, Iran, Tehran
66
Mousa Rasouli, behroz mohammadparast (2015) Comparison of different propagation methods of Myrtus communis 3rd International Symposium on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals (QMSCO2015), Iran, Kermanshah
67
Mousa Rasouli (2015) Evaluation of genetic diversity in some myrtle accessions (Myrtus communis) using morphological traits 3rd International Symposium on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals (QMSCO2015), Iran, Kermanshah
68
Mousa Rasouli (2015) Investigate molybedon deficiency effects on gerbera ornamental plant (Gerbera jamsonii) 3rd International Symposium on Quality Management in Supply Chains of Ornamentals (QMSCO2015), Iran, Kermanshah
69
محمود قربانی مرغشی، موسی رسولی (1393) پیشرفت های اخیر در اصلاح رنگ گل ها از طریق مهندسی ژنتیک همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار، ایران¡ ملایر
70
موسی رسولی، محمود قربانی مرغشی، روح الله کریمی (1393) بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی IBA ، NAA و 4.2.D بر ریشه زایی سرو طلایی ) Chamaecyparis Lawsoniana ( در شرایط گلخانه ای همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار، ایران¡ ملایر
71
روح الله کریمی، موسی رسولی (1393) ارزیابی مقاومت به سرمای برخی درختچه های گل زینتی تیره روزاسه با استفاده از روش اندازه گیری نشت یونی همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار، ایران¡ ملایر
72
موسی رسولی (1393) بررسی اثر نانو سیلور و کلرید کلسیم بر ماندگاری گیاهان زینتی همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار، ایران¡ ملایر
73
موسی رسولی، روح الله کریمی (1393) بررسی اثرات کمبود فسفر روی گیاه زینتی ژربرا ( Gerbera jamsonii) همایش ملی فضای سبز و منظر پایدار، ایران¡ ملایر
74
موسی رسولی، آرش بابایی (1393) بررسی گرده افشانی کنترل شده برخی از ارقام انگور رقم ’ریش بابا‘ دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
75
موسی رسولی، بهروز محمد پرست (1393) (Vitis vinifera L.) ‘ مطالعه سازگاری گرده برخی ارقام انگور با رقم’لعل دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
76
بهروز محمد پرست، موسی رسولی (1393) سنجش میزان کلروفیل b و a و کارتنوئید و گزانتوفیل در32 ژنوتیپ انگور دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
77
روح الله کریمی، موسی رسولی (1393) ارزیابی تحمل به سرمای 15 رقم تاک با استفاده از شاخص های بیوشیمیایی دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
78
معصومه ملکی، موسی رسولی (1393) مطالعه اثر نانو کود های کلات آهن بر رنگیزه های فتوسنتزی، و محتوای (Vitis Vinifera L.) آهن در انگور دومین کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی 9بهمن 1393، ایران¡ ملایر
79
موسی رسولی (1393) مروری بر اثر تنش خشکی روی برخی از ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی انگور دومین همایش ملی"مدیریت آب در مزرعه" ،29 - 30 مهر ماه 1393 ، کرج، ایران¡ کرج
80
موسی رسولی (1393) بررسی اثر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات رشدی ارقام انتخابی بادام هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران¡ سنندج
81
موسی رسولی (1393) شناسایی ژنوتیپ های خودسازگار بادام با استفاده از روش میزان تشکیل میوه در مزرعه هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، ایران¡ سنندج
82
موسی رسولی (1393) مطالعه سازگاری از ارقام و ژنوتیپ های بادام با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران - اردیبهشت 93، ایران¡ اصفهان
83
موسی رسولی (1392) نقش مهندسی ژنتیک در تولید انگورهای مقاوم به سرما اولین همایش ملی مباحث نوین در علوم باغبانی، ایران¡ جهرم
84
موسی رسولی (1392) بهینه سازی نشانگر مولکولیRAMP جهت مطالعه روابط خویشاوندی و تهیه نقشه ژنتیکی بادام هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ همدان
85
موسی رسولی (1392) بررسی پتانسیل ژنتیکی و اصلاحی هسته دارها (آلو، زردآلو و بادام)‘ هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ همدان
86
موسی رسولی (1392) تخمین وراثت پذیری برخی از صفات نتاج حاصل از تلاقی های کنترل شده بادام هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ همدان
87
موسی رسولی (1392) اثر برخی تیمار های شیمیایی و اسید جیبرلیک (GA3) بر جوانه زنی بذر گیاه زینتی مورد(Myrtus communis) هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ همدان
88
موسی رسولی (1392) بررسی روش های مختلف تهیه، تولید و میزان بازار پسندی باغ شیشه ای (تراریوم) هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران¡ همدان
89
Mousa Rasouli (2013) Energy and economic analysis of grape production in Hamadan province (Iran) IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, Chile, La Serena,
90
Mousa Rasouli (2013) Study of different methods, challenges and limits of production, preparation and processing of raisin in Iran IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, Chile, La Serena,
91
Mousa Rasouli (2013) Investigation of the amount of chilling requirement in ‘Khalili Danedar’, ‘Syah Gerdel’ and ‘Atabake’ grapevines (Vitis vinifera L.) IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, Chile, La Serena,
92
Mousa Rasouli (2013) Evaluation and identification of sensitivity inducer bacteria strains to frost and cold stress in grape (Vitis vinifera L.) IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, Chile, La Serena,
93
Mousa Rasouli (2013) Effect of potassium phosphite on some growth factors, fertility, yield and fruit characteristic of different grape (Vitis vinifera L.) cultivars IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, Chile, La Serena,
94
Mousa Rasouli (2013) Study of anti-cancer compound "resveratrol" in different parts of Iranian grape (Vitis vinifera L.) IX International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, Chile, La Serena,
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
کتاب
1
موسی رسولی (1398) کشت و پرورش انگور در اراضی شیب دار شابک:978-600-8910-82-4‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2
موسی رسولی (1398) کشت و پرورش انگور به صورت دیم شابک:7 - 81 -8910 - 600 - 978
3
4
موسی رسولی (1395) حفاظت گیاهان از سرمازدگی و یخبندان شابک:: 5- 45 - 1029 - 600 - 978
5
موسی رسولی (1395) گیاه شناسی (فیزیولوژی و رده بندی گیاهی) شابک:1-8-9258-600-978
6
ابداع
سخنرانی

دانشجویان

 • حسن حسين آبادي
  نام و نام خانوادگی: حسن حسین آبادی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باغبانی-میوه کاری
  رساله: روشهای مدیریت باغ در افزایش تحمل به سرمای انگور رقم بیدانه سفید در حاشیه رودخانه شراء
 • وهب اسدي
  نام و نام خانوادگی: وهب اسدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باغبانی- میوه کاری
  رساله: اثر تنش خشکی بر برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی و مولکولی انگور(Vitis vinifera L.)
 • علي شايگان فر
  نام و نام خانوادگی: علی شایگان فر
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
  رساله: بررسی تاثیرات سطوح متفاوت پرتو فرابنفش همراه با کاربرد ترکیبات آنتیاکسیدانی مختلف بر واکنشهای مرفولوژی، فنولوژی، فیزیولوژی و فیتوشیمیایی سه گونه آویشن
 • فاطمه نظري
  نام و نام خانوادگی: فاطمه نظری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی گیاهی
  پایان نامه: مطالعه محتوای ترکیبات آنتی اکسیدانی برخی از ارقام انگور (Vitis vinifera L.) تحت تیمار سالیسیلیک اسید
 • مهدي فلاح
  نام و نام خانوادگی: مهدی فلاح
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
  پایان نامه: مطالعه سازگاری و ناسازگاری بین برخی ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از گرده افشانی کنترل شده و بررسی مولکولی آلل S
 • پروانه روستايي
  نام و نام خانوادگی: پروانه روستایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی گیاهی
  پایان نامه: بررسی و تعیین سویه باکتریهای القاء کننده تنش سرما در انگور (Vitis vinifera L.)
 • ساره خدابخش زاده
  نام و نام خانوادگی: ساره خدابخش زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم پایه-زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی
  پایان نامه: مطالعه اثر نانو کودهای کلات آهن و روی بر فاکتور های رشدی و فیزیولوژیکی انگور (Vitis vinifera L)
 • اكرم مختاري
  نام و نام خانوادگی: اکرم مختاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: اصلاح گیاهان باغی
  پایان نامه: ریز شاخه پیوندی بادام رقم مامایی روی پایه بذری بادام به روش کشت درون شیشه ای
 • عليرضا ملكي
  نام و نام خانوادگی: علیرضا ملکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
  پایان نامه: بررسی روشهای مختلف کنترل علف هرز سسدر تاکستان ها و اثرات آن بر برخی خصوصیات انگور
 • سواره ذبيحي
  نام و نام خانوادگی: سواره ذبیحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
  پایان نامه: اثرات اسید سالیسیلیک و آلیسین بر برخی از فاکتورهای فیزیولوژیکی پس از برداشت ارقام مختلف انگور (Vitis vinifera. L)
 • فرزاد ميرزائي
  نام و نام خانوادگی: فرزاد میرزائی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
  پایان نامه: تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کشمش حاصل ازانگوررقم ’بی دانه سفید،
 • فاطمه غياثوند سالارآبادي
  نام و نام خانوادگی: فاطمه غیاثوند سالارآبادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
  پایان نامه: بررسی تأثیر هم زمان تغذیه برگی گلایسین بتائین و رایزوباکترهای محرک رشد گیاه PGPR در مقابله با تنش خشکی در انگور(Vitis vinifera L.) رقم بی دانه سفید از طریق ارزیابی شاخص های کمی و کیفی
 • نوشين جاني جاني
  نام و نام خانوادگی: نوشین جانی جانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیولوژی گیاهی
  پایان نامه: بررسی اثر غلظت های مختلف شوری بربرخی خصوصیات کمی وکیفی انگور رقم بیدانه سفید
 • نيره زنگنه
  نام و نام خانوادگی: نیره زنگنه
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی
  پایان نامه: تأثیر محلول پاشی نانو کودکلات پتاسیم، سولفات پتاسیم و اسید هیومیک بر شاخص های کمّی، کیفی و فیزیولوژیکی انگور
 • محمد كوليوند
  نام و نام خانوادگی: محمد کولیوند
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی - اصلاح گیاهان باغی
  پایان نامه: تاثیر تغذیه برگی اوره و کلات آهن بر شاخص های کمی و کیفی انگور رقم"بیدانه سفید"
 • چيمن تاشان
  نام و نام خانوادگی: چیمن تاشان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی -تولید محصولات باغبانی
  پایان نامه: تاثیر محلول پاشی کلسیم و تیمار پوشش های خوراکی بر عمر پس از برداشت توت فرنگی(FragariavescaL.)
 • سيدمهدي ميرباقري
  نام و نام خانوادگی: سیدمهدی میرباقری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی -تولید محصولات باغبانی
  پایان نامه: تاثیر تغذیه برگی کلات آهن و سولفات پتاسیم بر شاخص های کمی و کیفی انگور "بیدانه سفید"
 • سحر جامه بزرگ
  نام و نام خانوادگی: سحر جامه بزرگ
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی -تولید محصولات باغبانی
  پایان نامه: اثر محلول پاشی سولفات روی و اسید جیبرلیک روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی انگور(Vitis vinifera L.) رقم "بیدانه سفید"
 • ناديا سعيدي
  نام و نام خانوادگی: نادیا سعیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی - اصلاح گیاهان باغبانی
  پایان نامه: تأثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر عملکرد و خصوصیات کیفی و فیزیولوژیکی انگور رقم"بیدانه سفید"
 • احسان جوكار
  نام و نام خانوادگی: احسان جوکار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: علوم باغبانی
  پایان نامه: مقایسه روش های مختلف تکثیر و بررسی تنوع ژنتیکی گیاه مورد با استفاده از صفات مورفولوژیکی
 • دنيا بهالو
  نام و نام خانوادگی: دنیا بهالو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باغبانی-اصلاح گیاهان باغی
  پایان نامه: بررسی ریزازدیادی برخی از پایه های هیبرید منتخب شلیل و هلو (بررسی موردی پایه های GN، Tetra و GF677)
 • مريم وحيدي
  نام و نام خانوادگی: مریم وحیدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
  پایان نامه: بررسی تاثیر برخی نانوکودها روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه شیرین بیان
 • بهمن ارشادي قره لر
  نام و نام خانوادگی: بهمن ارشادی قره لر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی باغبانی-اصلاح درختان میوه
  پایان نامه: بررسی گرده افشانی کنترل شده و تنوع مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های بذری گردوL.) regia (Juglans جهت انتخاب نتاج و ژنوتیپ های برتر
 • يوسف سبحاني
  نام و نام خانوادگی: یوسف سبحانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
  پایان نامه: تاثیر عنصر فسفر و قارچ میکوریزا روی برخی از صفات مورفولوژی و فیزیولوژی گل شاخه بریده لیلیوم رقم رویال ترینیتی(Lilium longiflorum “Royal Trinity”) در شرایط گلخانه ای
 • مشهدي محمد حاجي لي دوجي
  نام و نام خانوادگی: مشهدی محمد حاجی لی دوجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی - بیوشیمی
  پایان نامه: تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر کاهش صدمات اکسایشی ناشی از تنش سرما در دانهال های خیار
 • كورش فرهادي
  نام و نام خانوادگی: کورش فرهادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
  پایان نامه: تاثیر اسید هیومیک، قارچ میکوریزا و قارچ اندوفیت پیریفورموسپورا ایندیکا روی . برخی از صفات مورفولوژی و فیزیولوژی گل شاخه بریده رز رقم مشکی (Bordeaux) در شرایط گلخانه‏ای
 • جواد جعفرزاده
  نام و نام خانوادگی: جواد جعفرزاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
  پایان نامه: تاثیر محلول پاشی آهن، روی و اسید هیومیک بر صفات کمی وکیفی سیب رقم ’گلدن دلیشز‘
 • ليلا سهامي گيلان
  نام و نام خانوادگی: لیلا سهامی گیلان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی -فیزیولوژی گیاهی
  پایان نامه: اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک بر ویژگی های جوانه زنی و رشد اولیه دانه رست کتان روغنی تحت تنش شوری (Linum usitatissimum L.)
 • مهدي شمسي
  نام و نام خانوادگی: مهدی شمسی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مکانیک ماشین های کشاورزی
  پایان نامه: شناسایی آفات مکنده برگ پسته(پسیل پسته) وپروانه برگ خوار پسته بااستفاده ازتکنیک پردازش تصویر وشبکه های عصبی مصنوعی
 • محمدرضا طالبيان
  نام و نام خانوادگی: محمدرضا طالبیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی تولیدات گیاهی- اصلاح گیاهان باغبانی
  پایان نامه: بررسی اثر اسید سالیسیلیک، عصاره مخمر و متیل جاسمونات بر تولید رزمارینیک اسید در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط گلخانه
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر (1397 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه به زراعی و به نژادی، پژوهشکده انگور و کشمش (1397 - ادامه دارد)
 • معاونت دانشجویی دانشگاه ملایر (1396 - 1397)
 • رئیس دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ملایر (1394 - 1395)
 • مسئول راه اندازی و رئیس کارگروه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (1394 - 1397)
 • مسئول آموزش مجازی دانشگاه (1391 - 1392)
بیشتر

گالری تصاویر

جلسه دفاع دانشجويان بازديد علمي از باغ گياه شناسي دانشگاه تهران همراه پرفسور پدرو مارتينز- گومز استاد موسسه تحقيقاتي سيباس اسپانيا بازديد همراه محققين خارجي از سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران - سال 1391 عمليات هرس تاك به همراه دانشجويان عمليات هرس تاك به همراه دانشجويان بازديد دانشجويان از باغ و كاخ موزه مجموعه سعد آباد تهران-1395 بازديد به همراه دانشجويان از مركز تحقيقات گل و گياهان زينتي محلات - استان مركزي بازديد به همراه دانشجويان از مركز تحقيقات گل و گياهان زينتي محلات - استان مركزي كتاب حفاظت گياهان از سرمازدگي و يخبندان-1395 انجام تحقيقات آزمايشگاهي مولكولي_اسپانيا سيستم تربيتي داربستي.درخت سيب محلول پاشي درختان سيب كتاب: كشت و پرورش انگور در اراضي شيب دار كتاب: كشت و پرورش انگور به صورت ديم