09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
خلق زوج الکترون-پوزیترون بریت-ویلر چند فوتونی در برهمکنش لیزرهای فوق پرتوان با پلاسما
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برهم کنش لیزر-پلاسما، بریت-ویلر، زوج الکترون-پوزیترون.
سال 1400
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این مقاله، تولید زوج الکترون-پوزیترون بریت-ویلر چند فوتونی با سازوکار آینه پلاسما با استفاده از شبیه سازی ذره در سلول در یک بعد بررسی شده است. شدت پالس لیزر برابر با دامنه بی بعد 500 و چگالی اولیه پلاسما 5/0 برابر چگالی بحرانی لحاظ گردید. از شرط مرزی بازتابی جهت بازتاب پالس لیزر به عنوان آینه پلاسما استفاده شد. نتایج نشان می دهند که فوتون ها در پشت جبهه پلاسما و درون پالس لیزر در محل تجمع الکترون ها در زمان های اولیه برهمکنش گسیل می گردند که با گذر زمان تقویت می گردد. تا زمانی که پالس لیزر و الکترون ها در راستای یکسان حرکت می کنند، زوج الکترون-پوزیترون تولید نمی شود. ولی در لحظه بازتاب پالس لیزر از مرز سمت راست ناحیه شبیه سازی و برخورد آن با الکترون هایی که در جهت مقابل به سمت پالس لیزر حرکت می کنند، پوزیترون تولید می گردد که با حرکت لیزر بازتابی در جهت معکوس، تکانه ای در خلاف جهت اولیه دارند.