09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی بدام اندازی واکنش تابش کلاسیکی الکترون ها در برهمکنش پالس لیزر فوق پرتوان با نمایه گاوسی و مربعی با پلاسما
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برهم کنش لیزر-پلاسما، نیروی واکنش تابش، بدام اندازی واکنش تابش.
سال 1400
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این مقاله پدیده واکنش تابش کلاسیکی و بدام اندازی الکترونی ناشی از آن در برهم کنش لیزرهای فوق پرتوان با نمایه گاوسی شکل و مربعی با دامنه بی بعد 500 با پلاسما با استفاده از شبیه سازی ذره در سلول در یک بعد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که برای هر دو پالس در زمان های اولیه برهمکنش، بدام اندازی واکنش تابش الکترونی مشاهده نمی شود. ولی در زمان های دورتر بدام اندازی واکنش تابش الکترونی برای پالس مربعی قوی تر است و قله چگالی الکترون های بدام افتاده بیش از حدود 2 برابر پالس گاوسی است. حضور نیروی واکنش تابش تاثیر قابل توجهی نیز بر میدان طولی پلاسما برای هر دو پالس دارد. همچنین برای پالس مربعی انرژی قطع الکترون ها در زمان های دورتر برهمکنش در حضور نیروی واکنش تابش تا حدود 6 برابر کاهش می یابد.