08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین گاف نواری انرژیدقیق،شاخص گذار نوری، انرژی اورباخ، ضریب شکست و ثابت دی الکتریکدر میکروذرات اکسید نقرهساخته شده به کمک پلاسمای هوا
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انرژی اورباخ، ضریب شکست
سال 1401
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در کار حاضر، خواص نوری میکروذرات Ag2O2 ساخته شده با پلاسمای هوا مورد مطالعه قرار گرفته است که در آن از یک چیدمان ساده تخلیه الکتریکی الکترود-به-محلول آبی نیترات نقره در هوای جو استفاده می شود. با ایجاد پلاسمای هوا، سنتز ذرات آغاز شده و پس از مدتی رسوب حاصل، ته نشین می گردد. برخی از ویژگی های این ذرات در پژوهش پیشین ما گزارش شده است و در این مطالعه به بررسی خواص نوری از قبیل تعیین دقیق لبه جذب، گاف نواری انرژی، شاخص گذار نوری، انرژی اورباخ، ضریب شکست و ثابت دی الکتریک در لبه جذب با استفاده از آنالیز طیف جذب فروسرخ نزدیک پرداخته شده است. در این کار بدون پیش داوری در مورد نوع گذار نوری، مشخص شد که لبه جذب میکروپودر Ag2O2، در nm1375 واقع شده و گاف نواری معادل eV 90/0 دارد. همچنین نشان داده شد که نوع گذار نوری این نیمه هادی، مستقیم مجاز است. با توجه به گزارش قبلی ما مبنی بر وجود اندکی ناخالصی در نمونه، انرژی اورباخ بدست آمده برای این میکروذرات به حضور ناخالصی Ag2CO3 و نیز حالات سطحی ذرات نسبت داده شد که تا حدی می توانند کیفیت بلوری نمونه را تحت تأثیر قرار دهند.