09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تجربی فضای پیرامون شعله یک شمع دو-فتیله ای با تداخل سنج مایکلسون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تداخل سنج مایکلسون لیزری، شمع دو-فتیلهای، ضریب شکست، توزیع دمایی.
سال 1401
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

تداخل سننجی روشنی برای مطالعه پدیدههای فیزیکی به وسنیله برهم نهی دو یا چند باریکه نور اسن در این مقاله به بررسنی رر تداخلی حاصنل ا یک شنمع دو-فتیلهای ا رریق یک تداخل سنج لیزری مایکلسون پرداخته میشود ا مشاهدات تجربی معلوم میگردد که به دلیل وجود تو یع حرارتی و تغییرات ضریب شکس ، جه تقعر فریزهای تداخلی ناحیه بین دو فتیله تغییر میکند میتوان ا این پدیده جه ساخ دماسنج تداخلی استفاده کرد