09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر دوپلر در تابش یک دوقطبی الکتریکی نوسانیِ مرتعش
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اثر دوپلر، تابش دوقطبی الکتریکی، حرکت ارتعاشی، آنالیز فوریه.
سال 1402
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این مقاله، تاثیر حرکت ارتعاشی یک دوقطبی الکتریکی نوسانی بر توزیع فرکانسی تابش آن مورد مطالعه نظری قرار می گیرد. ابتدا فرمول بندی ساده ای برای لحاظ کردن اثر دوپلر به دست می آید. سپس، یک مسئله دلخواه مورد محاسبه عددی واقع می شود. معلوم می گردد که هرچه دامنه ارتعاش زیادتر باشد فرکانس های بیشتری توسط ناظر دریافت می شود. توزیع فرکانس ها به صورت گسسته است و ترکیبی از فرکانس نوسان دوقطبی و فرکانس ارتعاشی آن می باشد. در ارتعاش های کم دامنه، یبشترین شدت مربوط به تفاضل و جمع فرکانس نوسانی با فرکانس ارتعاشی است. این حالت شباهت زیادی به مؤلفه های استوکس و آنتی استوکس پراکندگی رامان دارد با این تفاوت که پراکندگی رامان ناشی از خواص غیرخطی است ولی مورد مشاهده شده ناشی از اثر دوپلر می باشد.