09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی سردسازی لیزری گاز پوزیترونیوم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پوزیترونویم، سردسازی لیزری، معادلات آهنگ، نیروی پس زنی.
سال 1402
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این مقاله به سردسازی گاز پوزیترونیوم (یعنی حالت مقید الکترون-پوزیترون) با برهم کنش لیزری به صورت شبیه سازی در یک بعد پرداخته می شود. دمای اولیه گاز پوزیترونیوم K 300 لحاظ می گردد که پهنای باند دوپلری آن برای گذار تابشی از تراز 2 به تراز 1 معادل با GHz 462 می باشد. یک باریکه پالسی لیزر با پهنای باند GHz 100 که فرکانس مرکزی آن قدری (به اندازه GHz 50) از فرکانس تابشی پوزیترونیوم بیشتر است و طول پالس 200 نانوثانیه دارد از دو طرف به این گاز تابیده می شود. محاسبات نشان می دهند که این برهمکنش قادر است که دمای گاز را قبل از اینکه دچار فروپاشی و فنا شود به حدود K 50 برساند.