08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
رشد بلور شاخه ای مس با الکترولیز پلاسمای آندی محلول آبی Cu(NO3)2
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شاخه بلوری مس، الکترولیز پلاسما
سال 1397
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

الکترولیز پلاسما یک فرایند جدید الکتروشیمیایی است که در آن ستونی از پلاسما نقش یکی از الکترودها )کاتد یا آند( را ایفا می کند. در این مقاله از الکترولیز پلاسمای آندی )یعنی پلاسما در نقش آند( برای رشد بلور مس از محلول آبی Cu(NO3)2روی کاتد آلومینیومی استفاده می شود. آزمایش ها نشان می دهند که با عمال ولتاژ چند کیلوولتی مثبت به آند فلزی میخی شکل )واقع در فاصله میلی متری بیرون الکترولیت( و ایجاد تخلیه الکتریکی در هوای بین میخ و سطح محلول و تشکیل پلاسمای جرقه ای، فرایند رشد روی کاتد آَغاز می گردد. بلور شاخه ای مس با آهنگ مناسبی رشد می کند ولی به مرور از سرعت رشد آن کاسته شده و در نهایت )بعد از چندین ساعت( متوقف می گردد. الگوی XRDبه دست آمده از این شاخه بلوری نشان می دهد که متعلق به شبکه بلوری مکعبی FCCمی باشد.