09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی محاسباتی اثر تفاوت جرم الکترون و حفره بر ممان دو قطبی الکتریکی اکسایتون در یک نقطه کوانتومی مخروطی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اکسایتون، جرم مؤثر الکترون و حفره، ممان دو قطبی الکتریکی، نقطه کوانتومی مخروطی.
سال 1398
مجله فیزیک کاربردی
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال

چکیده

در مقاله حاضر، توابع موج اکسایتونی و ممان دو قطبی الکتریکی مربوط به آنها در یک نقطه کوانتومی مخروطی با قاعده کروی به صورت عددی محاسبه می گردد. برای انجام محاسبات از یک کد رایانه ای که توسط نویسندگان مقاله جهت حل معادله شرودینگر بر اساس روش اختلالی "برهمکنش پیکربندی" تدوین شده است، استفاده می شود. نتایج محاسبات نشان می دهد که اگر جرم مؤثر الکترون و حفره با هم برابر باشد آنگاه ممان دوقطبی اکسایتون برای تمام ویژه حالت های اکسایتونی مساوی با صفر خواهد بود. از طرف دیگر، وقتی که جرم الکترون و حفره متفاوت باشد اکسایتون دارای قطبش الکتریکی خواهد شد. در وضعیتی که جرم الکترون بیشتر از جرم حفره است جهت این ممان به سمت رأس مخروط می باشد و هنگامی که جرم الکترون کمتر شود جهت آن نیز وارون می گردد. از این یافته چنین بر می آید که اختلاف جرم الکترون و حفره در نقاط کوانتومی فاقد مرکز تقارن (در اینجا مخروطی) باعث ایجاد قطبش الکتریکی ذاتی در اکسایتون خواهد شد.