08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی بلورهای اپتیکی دوشکستی با قطبش سنجی پیسه لیزری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بلورهای اپتیکی دوشکستی، قطبش سنجی، پیسه لیزری
سال 1398
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال ، علیرضا عبدی کیان

چکیده

در این مقاله، روش ساده ای برای شناسایی بلورهای اپتیکی دو شکستی با استفاده از پیسه های لیزری ارائه می شود و مورد تست تجربی قرار می گیرد. روش مذکور بر این حقیقت استوار است که محیط های همسانگرد در پراکندگی رو به جلوی نور تغییری در قطبش آن ایجاد نمی کنند ولی مواد ناهمسانگرد حتی در این وضعیت نیز باعث تغییر قطبش می شوند. ابتدا، از طریق مدل زنی و شبیه سازی به عبور نور لیزر از یک بلور دو شکستی و شکل گیری پیسه لیزری در پرده مقابل پرداخته می شود. سپس، با استفاده از یک لیزر هلیوم-نئون و بلور دو شکستی LiIO3 تشکیل پیسه لیزری و قطبش سنجی آن مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار می گیرد. نشان داده می شود که پیسه ایجاد شده دارای قطبشی متفاوت با نور فرودی است که تاییدی بر قابلیت روش پیشنهاد شده می باشد.