01 خرداد 1403
مجتبي ياري

مجتبی یاری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان
تلفن:
دانشکده: دانشکده کشاورزی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان (1387 - 1391)
  • فوق لیسانس علوم دامی-گرایش تغدیه دام (1385 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
mahdi hedayati, Mojtaba Yari, Mehdi Ghabooli (2023) Influence of a Piriformospora indica plant-specific fungus and clove essence on broiler health and performance parameters during oxidative stress SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE: 52; 860 - 866
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mojtaba Yari, Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji (2015) Prediction of energy contents and potential nutrient supply of raisin by-products for ruminants using National Research Council feeding system and in vitro gas production method RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES: 5; 6
22
Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji, Mojtaba Yari (2015) Experimental pathology of T-2 toxicosis and mycoplasma infection on performance and hepatic functions of broiler chickens POULTRY SCIENCE: 94; 10
23
Mojtaba Yari, Milad Manafi, mahdi hedayati, saeed khalaji, Mohsen Mojtahedi (2015) Nutritive value of several raisin by-products for ruminants evaluated by chemical analysis and in situ ruminal degradability RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL & VETERINARY SCIENCES: 5; 198-204
24
25
26
mahdi hedayati, Milad Manafi, saeed khalaji, Mojtaba Yari (2015) Combination Effect of Probiotic and Organic Acids on Blood Biochemistry and Immunity Parameters of Broilers International Journal Of Agriculture Innovations And Research: 3(4); 1288-1293
27
28
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) Efficacy of a Growth Promoter Concentrate on Biochemical Parameters and Immune Response of Commercial Broilers Advances in Life Sciences: 4(2); 52-58
29
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) Commercial Broilers Exposed to Aflatoxin B1: Efficacy of a Commercial Mycotoxin Binder on Internal Organ Weights, Biochemical Traits and Mortality International Journal of Agriculture and Forestry: 4; 9
30
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) The Influence of an Acidifier Feed Additive on Biochemical Parameters and Immune Response of Broilers Annual Research & Review in Biology-03: 4; 9
31
32
Milad Manafi, mahdi hedayati, Mojtaba Yari (2014) Effectiveness of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Essence on Performance and Immune Parameters of Broilers during Aflatoxicosis Advances in Life Sciences: 4(3); 166-173
33
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2014) Aflatoxicosis in Broilers: Efficacy of a Commercial Mycotoxin Binder on Performance and Immunity Parameters International Journal of Ecosystem: 4(4); 176-183
34
Milad Manafi, mahdi hedayati, Mojtaba Yari (2014) The Efficacy of Thyme Essence on Internal Organ Weights, Biochemical Traits and Mortality of Broilers Fed Aflatoxin B1 International Journal of Agriculture and Forestry: 4(4); 286-292
35
36
37
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2013) EFFECT OF A GROWTH PROMOTER CONCENTRATE ON PERFORMANCE AND ORGAN WEIGHTS OF BROILER CHICKENS Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology: 15; 67-78
38
مقاله ارائه‌شده
1
مجتبی یاری، مهدی هدایتی (1402) اثر افزودن پودر زردچوبه ) Curcuma longa ( بر رفتارهاي تغذيه اي و عملكردي بره هاي پرواري دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، تهران
2
سعید خلجی، مجتبی یاری (1402) بررسي تاثير نوع منبع و مقدار فيبر نامحلول در جيره بوقلمون ها بر عملكرد و سلامتي دستگاه گوارش در طول دوره پرورش دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، تهران
3
مجتبی یاری، سعید خلجی (1402) ارتباط بين رفتارهاي تجزيه پذيري شكمبه اي منابع فيبرعلوفه اي با ساختارهاي ملكولي FTIR درتغذيه گوسفند دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، تهران
4
مجتبی یاری، مهدی هدایتی (1401) بررسي اثر افزودن عصاره گل ختمي به آغوز و شير برصفات عملكرد ي گوساله هاي شير خوار هلشتاي ن سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
5
مجتبی یاری، سعید خلجی (1401) اثر تغذيه دو سطوح پروتئين عبوري در استارتر هاي بر پايه جو و ذرت بروي صفات عملكرد ي در گوساله هاي شيرخوار هلشتاي ن سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
6
مجتبی یاری، مهدی هدایتی (1401) بررسي اثر آغوز و شير غني شده با عصاره ميخك برصفات عملكرد ي گوساله هاي شير خوار هلشتاي ن سومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی، ایران، بیرجند
7
8
9
مجتبی یاری، مهدی هدایتی، مهدی قبولی (1400) اثرتغذيهي قارچ PriformosporaIndica به عنوان پري بيوتيك برمصرف خوراك و عملكرد رشد گوساله هاي شيرخوار هلشتاين در قبل و بعد از شير گيري اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران، بیرجند
10
مجتبی یاری، مهدی هدایتی (1400) اثر تغذيه ايي به كارگيري ضايعات كشمش در بره هاي پرواري نژاد قزل بر عملكرد، قابليت هضم و متابوليت هاي خون اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران، بیرجند
11
مجتبی یاری، سعید خلجی (1400) اثر تغذيه علوفه و محيط كشت مخمر XPC در خوراك آغازين گوساله هاي شيرخوار هلشتاين بر عملكرد، قابليت هضم مواد مغذي و متابوليت هاي خون اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران، بیرجند
12
مجتبی یاری، مجید رستمی (1400) تعيين تركيبات شيميايي بقايايي زراعي زعفران كشت شده در غرب ايران در تغذيه گوسفند اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی، ایران، بیرجند
13
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2020) The Influence of acidifier on biochemical parameters and Immunity titers in Broilers 7th international veterinary poultry congress, Iran, Tehran
14
15
مهدی هدایتی، مجتبی یاری، مهدی قبولی (1397) اثرات مقايسه ايي عصارهي اتانولي گل ميخك و قارچ بر تيتر ايمني در جوجه هاي گوشتي تحت تنش با دگزامتازون هشتمین کنگره علو مدامی ایران، ایران، کردستان
16
سعید خلجی، مهدی هدایتی، مجتبی یاری (1397) بررسي اثر برهمكنش نوع منبع فسفر و كلسيم بر فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي روده و خون و مقدار كلسيم و فسفر استخوان در جوجه هاي گوشتي هشتمین کنگره علو مدامی ایران، ایران، کردستان
17
mahdi hedayati, saeed khalaji, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2018) Comparison study of Origanum vulgare ethanolic extract with bacitracin methylene disalicylate on blood biochemical and immune response of laying quails 6th mediterranean Poultry Summit of the Mediterranean Poultry Network of WPSA, Italy, Torino
18
19
mahdi hedayati, Milad Manafi, Mojtaba Yari (2018) Comparison effect of kelossia powder and Petroselinum powder with AGP on performance and visceral organ in broiler 6th International Veterinary Poultry Congress, Iran, Tehran
20
مجتبی یاری، سعید خلجی (1395) اثر كود دي آمونيوم فسفات به عنوان مكمل فسفر برفراسنجه هاي خوني و عملكرد بره هاي نر نژاد مهربان هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، تهران
21
مجتبی یاری، مجید رستمی (1395) بررسي ارزش غذايي ضايعات زعفزان فزآوري شذه در تغذيه نشخواركنندگان هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، تهران
22
مجتبی یاری (1395) بررسي استفاده از كيسه هاي ملتبلون در آزمايش هاي تعيين خاكستر نامحلول در اسيد هفتمین کنگره علوم دامی ایران، ایران، تهران
23
Milad Manafi, Mojtaba Yari, saeed khalaji (2016) Determination of energy equivalency of lysophospholipids in broiler diets XXV World’s Poultry Congress, China, Beijing
24
مجتبی یاری، سعید خلجی (1394) اثر تغذيه پربيوتيك XPC® در قبل و بعداز شيرگيري بر عملكرد گوساله هاي هلشتاين سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
4
5
مجتبی یاری، میلاد منافی (1394) بررسي ارزش غذايي محصولات فرعي كشمش در تغذيه نشخواركنندگان دانشگاه ملایر
6
7
مهدی قبولی، مجید رستمی، مجتبی یاری (1393) بررسي امكان كلنيزاسيون برخي گياهان دارويي با استفاده از قارچ اندوفيت Piriformospora indica دانشگاه ملایر
8
9
میلاد منافی، مهدی هدایتی، مجتبی یاری (1393) ارزيابي تاثير آفلاتوكسين B1 و عصاره گياهي آويشن شيرازي در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي دانشگاه ملایر
10
مهدی هدایتی، میلاد منافی، مجتبی یاری (1393) بررسي اثر جاذب مايكوتوكسين در جيره هاي غذائي جوجه هاي گوشتي آلوده به آفلاتوكسين B1 دانشگاه ملایر
11
مهدی هدایتی، میلاد منافی، مجتبی یاری (1392) اثر تغذيه اي اسيديفاير كننده بر پارامتر هاي عملكردي و بيوشيميايي جوجه هاي گوشتي دانشگاه ملایر
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
کتاب
1
مجتبی یاری (1394) تغذيه علوفه در نشخواركنندگان شابک:978-964-8476-97-2
ابداع
1