03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین میزان آلودگی فلزات سنگین در مناطق معدنی با استفاده از شاخ صهای فرسایش و رسوب
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ورقه 1:100.000 خوی، رسوبات آبراه های، حوضه آبریز نمونه، روش پتانسیل فرسایش، رتبه بندی مناطق آلوده
سال 1399
مجله مهندسی منابع معدنی
پژوهشگران مهیار یوسفی

چکیده

فلزات سنگین به دلیل سم یبودن و پایداری در طبیعت، از آلایند ههای خطرناک محیط زیست هستند. این فلزات می توانند با تغییر در خواص شیمیایی رسوبات، فلزات و آلایند هها را به آب روی رسوب خود انتقال دهند و با تحرک دوباره آنها در محیط، به عنوان منبع آلودگی عمل کنند. در این خصوص معادن فلزی و فعالی تهای معدنی یکی از منابع اصلی آلودگی فلزات سنگین در محیط های محلی هستند. در مطالعه از تحلیل داده های ژیوشیمیایی رسوبات آبراهه ای ورقه )Mn و Pb ،Zn ،Cr ،Ni ،Cu( حاضر به منظور ارزیابی سطوح آلودگی فلزات سنگی 1:100.000 خوی استفاده شده است. از آنجا که داد ههای رسوب آبراهه ای، معرف مواد بالادست خود هستند، برای تحلیل بهتر آلودگی از روش استفاده و براساس آن، غلظت زمینه محلی ناشی از لیتولوژی به روش میانگین وزن دار محاسبه و به عنوان زمینه در )SCB( حوضه آبریز نمونه شاخص های کیفیت رسوب مانند شاخص ضریب آلودگی و شاخص خطر زیس تمحیطی استفاده شد. عناصر نیز برای مشارکت در شاخص های مرکب کیفیت رسوبات، با روش های آماری چند متغیره مانند ماتریس همبستگی پیرسون، آنالیز فاکتوری و خوش هبندی سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه حوضه های آلوده نشا نداد که منابع آلودگی بیشتر به دلیل خصوصیات زمی نشناسی منطقه بوده اما در برخی موارد فعالی تهای معدنی و انسانی در گسترش آلودگی بسیار موثر بود هاند. در گام بعدی برای رتب هبندی مناطق آلوده، دبی رسوب مربوط به هر حوضه به روش تاپسیس رتب هبندی شدند. Ni و Cr محاسبه و با توجه به سطح آلودگی رسوب، پتانسیل تولید حجمی و دبی رسوب، 127 حوضه آلوده