03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه نمودار نرخ پیشبینی - مساحت به منظور بهبود خروجی مدلهای پتانسیل خطر زمین لغزش
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
زمین لغزش، نمودار نرخ پیش بینی- مساحت، تابع لجستیک، شاخص همپوشانی داده محور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، نهاوند
سال 1399
مجله مهندسی عمران مدرس
پژوهشگران مهیار یوسفی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش توسعه نمودار نرخ پیشبینی_ مساحت برای پهنهبندی خطر زمین لغزش است. به این منظور پس از تعریف یک مدل توصیفی و مفهومی در برگیرنده پهنهبندی خطر زمین لغزش، همه مشخصاتی که میتوانند به عنوان معیارهای مناسب استفاده شود، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمع آوری شد. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل لایههای اطلاعاتی مختلف و وزن دار نمودن آنها با کاربرد تابع لجستیکی، نقشههای شاهد و پیشگوی وزندار بدست آمد. در این خصوص برای اولین بار به منظور پهنهبندی خطر زمین لغزش، نقشههای وزن دار به شکل پیوسته و بدون طبقهبندی و سادهسازی دادهها به قسمتهای مختلف و همچنین با به حداقل رساندن قضاوت کارشناسی، تولید شدند. وزن هر کدام از لایهها با استفاده از چگالی نرمال شده مشخص شد. در نهایت کلیه نقشههای وزندار با استفاده از روش شاخص همپوشانی داده محور با هم یکی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که مدلسازی با استفاده از نمودار نرخ پیشبینی _ مساحت میتواند 55 درصد نقاط زمینلغزش را در 45 درصد مساحت کل منطقه شناسایی کند. کاربرد مدل توسعه داده شده در حوضه آبخیز عشوند شهرستان نهاوند اثبات نمود که مدلسازی به روش فوق میتواند به شکل مطلوبی نواحی بررسی شده را کوچک نموده و اهداف را برای بررسیهای بیشتر صحرایی شناسایی نماید.