03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی پتانسیل معدنی ذخایر کرومیت تیپ انبانه ای با استفاده از نقش ههای شاهد وزن دار پیوسته در کمربند افیولیتی سبزوار
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اکتشاف کرومیت، نقشه شاهد، مدل پتانسیل معدنی، گامای فازی، میانگین هندسی
سال 1398
مجله مهندسی منابع معدنی
پژوهشگران مهیار یوسفی

چکیده

در اکتشافات ناحیه ای به منظور معرفی محدود ههای پتانسیل دار معدنی برای اکتشاف تفصیلی از ویژگ یها و شاخص های مختلفی استفاده م یشود. برای نیل به این هدف، شاخ صهای یک ذخیر ه معدنی مانند ویژگ یهای طیفی واحدهای سنگی، چین هشناسی و الگوهای ساختاری حاصل از اطلاعات ماهواره ای، تنوع واحدهای سنگی و زمی نشناسی ساختاری حاصل از نقش ههای زمی نشناسی و هم چنین اطلاعات حاصل از داد ههای ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی استخراج شده و پس از تجزیه و تحلیل به صورت نقشه های شاهد وزن دار تهیه و برای تلفیق به محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی وارد م یشوند. در این تحقیق که در محدوده کمربند کرومیت زایی سبزوار- فرومد انجام شده است، نقشه های 2 و نقش ههای زمی نشناسی موجود استخراج شده B شاهد سنگ میزبان و کنترل کننده های ساختاری با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل است. این نقش هها به همراه نقشه آنومالی ژئوشیمایی مربوط به ذخایر کرومیت تیپ انبانه-ای به رو شهای پیوسته )بر اساس تابع لجستیکی( و دان شمحور )طبق هبندی داد ههای شاهد مکانی به فواصل دلخواه و اختصاص وزن به هر طبقه بر اساس نظر کارشناس(، وزن دار شده و برای تولید مدل پتانسیل معدنی ب ه وسیل ه عملگرهای گامای فازی و میانگین هندسی با یکدیگر تلفیق شدند. ارزیابی عملکرد مد لهای پتانسیل معدنی تولید شده با استفاده از نمودارهای مشخصه عملکرد سیستم و آهنگ پی شبینی- مساحت بررسی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان م یدهد که مدل های پتانسیل معدنی تولید شده به روش پیوسته، پیشگوهای مناس بتری است و مناطق هدف اکتشاف تفصیلی ارایه شده از آن برای ادامه فعالی تهای اکتشافی قابل اعتماد ا