03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
به کارگیری روش میانگین هندسی برای مد لسازی پتانسیل معدنی مس پورفیری در ناحیه بافت کرمان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدل سازی پتانسیل معدنی، میانگین هندسی، مس پورفیری، بافت.
سال 1398
مجله علوم زمین
پژوهشگران مهیار یوسفی

چکیده

منطقه معدنی بافت در استان کرمان در بخش جنوب خاوری کمان ماگمایی ارومیه دختر واقع شده است. این کمان به وسیله گسترش وسیعی از تود ههای نفوذی و سن گهای آتشفشانی سنوزوییک مشخص م یشود و شرایط مطلوبی برای توسعه سیستم های هیدروترمالی و کان یسازی به خصوص کانی زایی مس پورفیری فراهم م یکند. به منظور پتانسیل معدنی با هدف شناسایی مناطق پرپتانسیل، چند نقشه منفرد از شواهد شامل فاصله از تود ههای نفوذی، چگالی گسل، فاصله از آلتراسیو نهای هیدروترمالی و اثر ژئوشیمیایی چند عنصری تولید شد. مقادیر شاهد فضایی در هر نقشه با استفاده از یک تابع لجستیک از مقادیر بدون کران به بازه ) 1و 0( انتقال یافتند. سپس نقش ههای پیوسته از لای ههای شاهد فازی شده توسط روش میانگین هندسی تلفیق شدند. برای ارزیابی نتایج نقشه پتانسیلی نهایی یک روش داده محور پی شبینی- مساحت به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که برای مدل احتمالی )پتانسیلی( میانگین هندسی، 87 درصد از کانسارهای شناخته شده در 13 درصد از منطقه مورد مطالعه پیش بینی شده اند. از این رو، این روش می تواند برای مدل سازی پتانسیل معدنی با هدف شناسایی مناطق هدف برای اکتشاف یک نوع کانسار خاص مورد استفاده قرار گیرد.