03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ترکیب روش های فازی داده محور و دانش محور در مدل سازی پتانسیل معدنی به منظور تولید نواحی اهداف اکتشاف
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مدل سازی پتانسیل معدنی، منطق فازی، ترکیب، داده محور، دانش محور، اهداف اکتشاف، کانی سازی اسکارن
سال 1394
مجله علوم زمین
پژوهشگران مهیار یوسفی

چکیده

تلفیق داده ها یکی از روش هایی است که با استفاده از آن می توان مطالعات اکتشافی را به صورت یکجا و همزمان روی همه داده های در دسترس از یک منطقه مورد مطالعه انجام داد. بدیهی است نتایجی که با در نظر گرفتن همه داد هها و ارتباط میان آنها به دست م یآید، دارای دقت و اطمینان بیشتری است. در چنین شرایطی عموماً از مدل سازی پتانسیل معدنی برای تلفیق و ترکیب نتایج روش های اکتشافی مختلف به منظور تولید نواحی اهداف اکتشاف و تعیین نواحی امیدبخش استفاده می شود. در این پژوهش، اطلاعات اکتشافی سطحی در منطقه 1:100000 ماهنشان در استان زنجان به منظور تعیین مناطق با پتانسیل بالای کانی سازی با استفاده از یک روش جدید ترکیبی فازی داده محور و دانش محور تلفیق شدند. لایه های اطلاعاتی مورد استفاده در مطالعه حاضر شامل نقشه زمین شناسی توزیع واحد سنگی، داده های ژئوشیمیایی و نقشه پراکندگی گسل هاست. در روش جدید معرف ی شده در مقاله حاضر، نقش ههای شاهد ژئوشیمیایی و چگالی گسل ها بدون قضاوت کارشناس و همچنین بدون استفاده از موقعیت اندیس های شناخته شده وزن دهی و تولید شدند ولی نقشه شاهد وزن دار زمی نشناسی با استفاده از قضاوت کارشناسی تولید شد. در مرحله بعد لای ههای وزن دار اطلاعاتی که به صورت فازی تولید شده اند با استفاده از عملگرهای OR و Gamma فازی به طور جداگانه با یکدیگر تلفیق شدند. در پایان از رخدادهای معدنی شناخته شده کان یسازی اسکارن سرب و روی منطقه، به منظور ارزیابی مدل های تولید شده استفاده شد که نتایج نشان می دهد مناطق اهداف مشخص شده برای اکتشاف بیشتر، انطباق خوبی با رخدادهای معدنی موجود دارند.