03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر زمان لایه نشانی بر ویژگیهای ساختاری و اپتیکی لایههای نازک آلومینیوم شده آلایش بر اکسید روی و محاسبه نیروی برهمکنش الکترون فونون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
AZO thin films, Optical band gap, Derivation of Ineffective Thickness Method (DITM), the strength of electron –phonon interaction.
سال 1400
پژوهشگران نادر قبادی

چکیده

د های نازک آلومینیوم آلایش شده بر اکسید روی بر زیر لایه شیشهای به روش کند پاش مغناطیسو ی فرکانس رادیویی لایه نشانی شدهاند. اثر زمان لایه نشانی بر ویژگی های ساختاری و اپتیکی مورد قرار گرفت. بررسی پارامتر های ساختاری شامل اندازه متوسط بلورک ها، میکروکرنش، و چگالی دررفتگی به روش دبای شرر و پارامتر های اپتیکی شامل گاف نواری اپتیکی اندیس گذار ، ، پارامتر شیب و نیروی بر همکنش الکترون فونون - همچنین محاسبه شدند گاف نواری اپتیکی و اندیس گذار بدون هیچ فرضی از ماهیت گذار از روش (،DITMروشی که برا محاسبه گاف انرژی و اندیس گذار به ضخامت نیاز نمی باشد) محاسبه شدند. ماهیت گذار برای لایههای آلایشآلومینیوم نازک شده بر اکسید روی، گذارمجاز مستقیم را آشکار میکند