03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عملکرد لیزرهای نقطه کوانتومی دو طول موجی برای افزایش پهنای باند
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
چند طول موجی، قفل تزریقی، نقطه کوانتومی
سال 1400
پژوهشگران نادر قبادی

چکیده

– در این مقاله با استفاده از لیزر نقطه کوانتومی دو طول موجی تحت تزریق قفل نوری به بررسی تحلیل عملکرد این لیزرها در تزریق همزمان نور به هردو تراز پایه و برانگیخته پرداخته شده است که برای این منظور با استفاده از روشهای حل عددی و سیگ آنالیز نال کوچک، بررسی پهنای باند صورت گرفته است. سپس با مقایسه ای بین تزریق در حالت منفرد به هر تراز با تزریق همزمان به هردو تراز ر نسبتهد ای تزریق مختلف و فرکانسهای نا مختلف، یتنظیم به بررسی نتایج در جهت افزایش پهنای باند پرداخته شده است.