03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و مشخصهیابیساختاری،مغناطیسیو الکترومغناطیسیکامپوزیتهای فریتکبالت / اکسیدگرافناحیاشده
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
امپوزیتفریتکبالت، اکسیدگرافناحیاشده،هم رسوبی،تلفات انعکاسی،نانوذرات.
سال 1400
مجله مواد پیشرفته در مهندسی
پژوهشگران نادر قبادی

چکیده

در این پژوهش پودر فریت کبالت (CoFe2O4)و نیز کامپوزیت فریت کبالـت / اکسـیدگرافن احیاشـده (RGO/CoFe2O4 ) بـا پیش ماده های کلریدی به روش هم-رسوبی سنتز شد و ساختار فازی، ریخت، ویژگیهای مغناطیسی و جذب امواج مـاکروو یو آن در نـوار ایکس بررسی شد. آزمون پراش پرتو ایکس نشاندهنده تشکیل تک فاز CoFe2O4 و همه قله های اصلی به فاز اسپینل مربوط میشود. طبـق تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی، مورفولوژی بیشتر ذرات در CoFe2O4 و کامپوزیـت CoFe2O4/ RGO تقریبـاً کـروی است. نتایج آزمون مغناطش سنج نمونه ارتعاشی نشان مـی دهـد کـه مغنـاطش اشـباع CoFe2O4 و کامپوزیـتهـای دارای 5 و 10 درصـد اکسیدگرافن احیاشده برابر با71/6emu/g ، 56، 37 است. در آخر نتایج حاصل از تحلیلگر شبکه برداری نشان داد که بیشینه تلفات در نوار ایکس فریت کبالت برابر باdB3/5- بوده که با افزودن 10 درصد اکسیدگرافن احیاشده به مقدار dB21/5- رسید. همچنین میـزان جـذب موج تابیده شده نیز از 41 درصد برای نمونه فریتی به 99/5 درصد برای نمونه با 10 درصد اکسیدگرافن احیاشده رسید..