03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر فشار گاز آرگون بر ویژگیهای ساختاری و اپتیکی لایههای نازک آلومینیوم داپت شده بر اکسید روی و محاسبه ضریب اتلاف
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لایه های نازک آلومینیوم داپت شده بر اکسید روی، گاف انرژی، انرژی اورباخ، ضریب اتلاف و (DITM(
سال 1400
پژوهشگران نادر قبادی

چکیده

در این مقاله لایههای نازک آلومینیوم داپت شده بر اکسید روی (AZO (بر زیر لایه شیشهای به روش کندوپاش مغناطیسی جریان مستقیم لایه نشانی شدهاند. اثرفشار گاز آرگون بر ویژگی های ساختاری و اپتیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامتر های ساختاری شامل اندازه متوسط کریستالیت، کرنش شبکه ای، و چگالی در رفتگی به روش دبای شرر و پارامتر های اپتیکی شامل گاف نواری اپتیکی، اندیس گذار، انرژی اورباخ و ضریب اتلاف محاسبه شدند همچنین گاف نواری اپتیکی و اندیس گذار بدون هیچ فرضی از ماهیت گذار از روش DITM، (روشی که برا محاسبه گاف انرژی و اندیس گذار به ضخامت نیاز نمی باشد( محاسبه شدند. ماهیت گذار برای لایههای نازک آلومینیوم داپت شده بر اکسید روی، گذارمجاز مستقیم را آشکار میکند.