03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر فشار گاز آرگون روی مورفولوژی سطحی و ثابت دیالکتریک شبکه لایه های نازک اکسید روی آلائیده با آلومینیوم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لایههای نازک اکسید روی آلائیده با آلومینیوم، کندوپاش مغناطیسی جریان مستقیم، ثابت دیالکتریک شبکه
سال 1401
پژوهشگران نادر قبادی

چکیده

در این مقاله لایههای نازک اکسید روی آالائیده با آلومینیوم(AZO) بر زیرلایه شیشهای به روش کندوپاش مغناطیسی جریان مستقیم لایهنشانی شدند. اثر فشار گاز آرگون بر مورفولوژی سطح لایهها و ویژگیهای اپتیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. مورفولوژی سطحی لایهها نشان میدهد با افزایش فشار گاز آرگون، اندازه تقریبی میانگین نانو ذرات افزایش یافتهاند. نتایج بیشترین مقدار را برای لایه نازک AZO با فشار دارد که نشان دهنده کاهش حالات جایگزیده و انتقال درصد حاملهای بار جایگزیده به درصد حاملهای بار آزاد میباشد، همچنین با افزایش فشار گاز آرگون ثابت دیالکتریک شبکه افزایش یافت.