03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
رفتار میدان های انتشاری پالسهای کوتاه رادار لیزری هنگام برخورد با لایه و تیغه های پلاسمائی و مطالعات اثرات غیر خطی هماهنگ دوم در پوشش پلاسمائی یکنواخت
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
امواج طولی و عرضی، پالس کوتاه لیزر، پلاسما، هماهنگ دوم، لیدار
سال 1401
مجله دفاع هوا فضائی
پژوهشگران نادر قبادی

چکیده

در این مقاله، نحوه ی تولید هماهنگ دوم امواج طولی و عرضی در اثر انتشار یک پالس کوتاه لیزر یا لیدار در یک پلاسمای سرد کم چگال و غیرمغناطیسی یکنواخت با توجه به اثرات برخورد موردبررسی قرار می گیرد. همچنین اثرات میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی مایل بر این پلاسما مورد تجزیه قرار می گیرد. انتشار امواج در پلاسمای همسانگرد موجب تولید هماهنگ های فرد می شود، ولی با اعمال میدان مغناطیسی می توان این همسانگردی را از بین برد و هماهنگ های زوج نیز تولید کرد. در ادامه با استفاده از تئوری اختلال مؤلفه های میدان الکتریکی هماهنگ اول و دوم را تا مرتبه اول اختلال محاسبه نموده و تأثیر انعکاس های متوالی را بر روی دامنه میدان الکتریکی هماهنگ های اول و دوم و هم چنین بازده توان انعکاسی هماهنگ دوم بررسی کرده و با تجزیه وتحلیل روابط موردنظر و رسم نمودارهای موردنظر نتیجه گیری صورت می گیرد. نهایتاً، رفتار دامنه ی میدان هماهنگ ها برای اختلال مرتبه ی صفر و اول در تیغه پلاسمایی برای حالات مختلف بررسی شده و تغییرات آن ها را برحسب پارامترهای مختلف رسم کرده و در مورد نتایج و شرایط بهینه برای کاربردهای مختلف بحث نموده و پیشنهاد هایی ارائه می نماییم..