03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوهرمهای ا کسید روی با قابلیت استفاده در سلول خورشیدی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ا کسید روی، نانوهرم، روش شیمیایی تر، سنتز کلویئدی، لیگاند، سلول خورشیدی.
سال 1395
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران غلام حسین حیدری ، نادر قبادی

چکیده

در این پژوهش، نانوهرمهای ZnO با سنتز کلوئیدی ساخته شدند. اسید اولئیک به عنوان لیگاند به منظور پایدارسازی و عاملی بر شکل هرمی نانوذرات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که افزایش زمان وا کنش باعث پرا کندگی بیشتر در تابع توزیع اندازه و دورتر شدن از شکل هرمی نانوذرات میشود. نتایج XRD و TEM تشکیل نانوهرم بلوری هگزا گونال ورتزایت با اندازه متوسط 10nm و یکنواختی مناسب در توزیع اندازه را نشان دادند. به منظور جلوگیری از اثر نامطلوب لیگاند بر تغییر خواص الیه متشکل از نانوذرات ZnO( تشکیل شده بروش الیه نشانی چرخشی بر روی زیرالیهی سلول خورشیدی( از عمل بازپخت برای خارج سازی لیگاند استفاده شد. نتایج TGA نشان داد که دمای حدود C°400 مناسب بوده و تغییر محیط بازپخت از N2 به O2 تفاوت خاصی ایجاد نمیکند. نتایج SEM و طیف عبوری نشان دادند که برای ضخامت الیه حدود nm 100 ،شفافیت مناسب است.