03 خرداد 1403
نادر قبادي

نادر قبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-حالت جامد
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه اثر پالادیوم و هیدرومسی اپتایت بر خواص ساختاری و فوتوکاتالیستی نانوذرات بیسموت تنگستات
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
بیسموت تنگستات، خواص ساختاری، خواص فوتوکاتالیستی، پالادیوم
سال 1399
مجله علم و مهندسی سرامیک
پژوهشگران نادر قبادی

چکیده

در این پژوهش نانوذرات بیسموت تنگستات (Bi₂WO₆) توسط روش هیدروترمال سنتز شد و اصلاح سطح آن به منظور افزایش خاصیت فوتوکاتالیستی توسط پلادیوم (Pd) و هیدروکسی اپتایت (Hap) صورت گرفت. نمونه Pd/Bi₂WO₆/ Hapاز دو جزء فعال در نور مرئی (Pd، Bi2WO6) و) و جاذب هیدروکسی اپتایت (Hap) تشکیل شده است. فعالیت نمونه Pd/Bi₂WO₆/Hap برای تخریب آلاینده فنول بالاتر از نمونه هایی است که تنها یک جزء فعال در نور مرئی (مانند Bi2WO6) دارند. در این پژوهش خواص ساختاری نمونه­های Bi₂WO₆،Pd/Bi₂WO₆ ،Hap/Bi₂WO₆ ، Hap/Pd/Bi₂WO₆ به وسیلۀ طیف بینی بازتاب پخشی(DRS) ، پراش اشعه ی ایکس (XRD) و تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. همچنین خواص فوتوکاتالیستی نمونه­ها در تخریب آلاییدگی فنول مورد بررسی قرار گرفت. نتیجۀ آزمایش های فوتوکاتالیستی انجام شده، نشان داد که فوتوکاتالیست Hap/Pd/Bi₂WO₆ تحت تابش نور مرئی عملکرد بسیار مطلوبی دارد. همچنین نتایج نشان داد که سرعت تخریب فوتوکاتالیستی نمونهPd/Bi₂WO₆ /Hap نسبت به نمونه Bi₂WO₆ بهبود چشمگیری داشته است. این بهبود عملکرد به دلیل عوامل مختلفی از جمله افزایش سطح ویژه، جداسازی مؤثر الکترون ها و حفره ها، اندازۀ مناسب شکاف انرژی و همچنین افزایش زمان جذب آلاینده به وسیلۀ هیدروکسی اپتایت می باشد.