05 مهر 1400
نيره اولنج

نیره اولنج

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برخی صفات بیوسیستماتیکی، اکوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و آنتی باکتریال گونه Euphorbia macroclada در استان همدان
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
Euphorbia macroclada، اکوفیزیولوژی، آنتی باکتریال، متابولیت.
سال 1395
پژوهشگران نیره اولنج(استاد راهنما)

چکیده

گونه گیاهی Euphorbia macroclada متعلق به تیره Euphorbiaceae و جنس Eephorbia است که بصورت خودرو در استان همدان رشد می کنند. در طب سنتی خواص متفاوت و زیاد درمانی برای آن ذکر شده است. با این وجود تاکنون مطالعات کمی روی خصوصیات دقیق فیزیولوژیکی آن انجام شده است. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه برخی صفات بیوسیستماتیکی، اکوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و آنتی باکتریال گونه E. macroclada در در رویشگاه های مختلف استان همدان انجام شد. برای این منظور گونه مورد نظر از شش منطقه مختلف استان همدان (گنج نامه همدان، امامزاده محسن همدان، سد اکباتان همدان، روستای آورزمان ملایر، جاده ملایر- اراک، روستای بابا پیر تویسرکان) جمع آوری شدند. برخی پارامترهای بیوشیمیایی مانند میزان رنگیزه های فتوسنتزی، کربوهیدراتهای محلول و نامحلول، آنتوسیانین، پروتئین کل، فنل کل و عناصر موجود در گیاه اندازه گیری شد. به علاوه pH و EC خاک مناطق جمع آوری نمونهها نیز بررسی شد. مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام شد. بررسی های آناتومی انجام شده نشان داد که اپیدرم برگ این گونه از کرک پوشیده شده است و سلول های اپیدرم در سطح و پشت برگ شبیه به هم بودند. از تفاوتهای آناتومیکی این گونه می توان تراکم روزنه ها، تراکم کرک ها و تعداد دستجات آوندی را نام برد. نتایج حاصل از بررسی صفات فیزیولوزیکی نشان داد که رویشگاه های مختلف این گونه از نظر پارامترهای بیوشیمیایی اختلاف معنی دارند. نتایج ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه روﯾﺶ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت آنﻫﺎ روی اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ متابولیت ها ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ یکسان بودن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از ﻧﻈﺮ گونه، ﻣﺤﺘﻮای متابولیت ها در آنها متفاوت بود. بررسی های آنتی باکتریال نشان داد که این گونه بر روی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیاکلی و سودوموناس آئروجینوزا اثر ضد میکروبی نداشت.